09126522810

۴ دی ۱۳۹۶

مقاله: بررسی تأثیرپذیری عملکرد شرکت‌های بیمه از گزینه‌های راهبردی مدل دلتا

بررسی تأثیرپذیری عملکرد شرکت‌های بیمه از گزینه‌های راهبردی مدل دلتا
مقاله ۷، دوره ۱۰، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۲۲۹-۲۷۰
نوع مقاله: مقاله علمی-پژوهشی
نویسندگان
بهمن حاجی پور ۱؛ سامه نجفی۲
۱دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، (نویسنده مسئول)
۲دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه علوم اقتصادی
چکیده
بقای سازمان‌ها در دنیای پررقابت امروزی نیازمند بررسی عملکرد و جایگاه آن‌ها در بازار است. شرکت‌های بیمه نیز به‌عنوان بخش مهمی از اقتصاد در هر کشور باید برای رسیدن به این مهم در دستیابی به اهداف خود موفق عمل کنند؛ بنابراین، استفاده از الگویی جهت ارزیابی عملکرد سازمان و بررسی جایگاه رقابتی آن برای مدیران شرکت‌های بیمه اهمیت فراوانی دارد.
مدل‌های مورد استفاده برای این منظور، با گرایش بیشتر به بعد محصول، بیشتر بر پایه اصول کارت امتیازی متوازن و یا با روش‌ها و فنون دیگر، توانسته‌اند عوامل مختلف مؤثر بر عملکرد این شرکت‌ها را بررسی کنند. بااین‌حال، جای خالی رویکردهایی که گرایش بیشتری به نوآوری، مشتری و نحوه برقراری ارتباط با وی داشته باشند،به‌شدت احساس می‌شود. برای این منظور، در این پژوهش از مدل دلتا استفاده شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر این است که دریابد آیا رابطه معناداری بین به‌کارگیری گزینه‌های راهبردی مدل دلتا در صنعت بیمه و عملکرد آن وجود دارد یا خیر. نتایج تجزیه‌وتحلیل‌های انجام‌شده روی داده‌های به‌دست‌آمده از نمونه‌هایی از کارشناسان پنج شرکت بیمه برتر در صنعت بیمه ایران (ایران، البرز، آسیا، دانا و پارسیان) و مشتریان آن‌ها با استفاده از روش معادلات ساختاری نشان داد که به‌کارگیری گزینه‌های راهبردی مدل دلتا تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمان دارد و ازاین‌رو به سازمان‌ها پیشنهاد می‌شود با هم‌راستا کردن اقدامات خود با الزامات جای‌گیری در هر یک از جایگاه‌های مدل دلتا، اثربخشی فعالیت‌های خود را افزایش دهند تا بتوانند عملکرد خود را بهبود بخشند.
کلیدواژه ها
راهبرد؛ مدل دلتا؛ شرکت‌های بیمه؛ عملکرد
عنوان مقاله [English]
A Study of the Effects of Strategic Options of Delta Model on Insurance Companies’ Performance
نویسندگان [English]
Bahman Hajipour1؛ Sameh Najafi2
۱Associate Professor, College of Management and Accounting, Shahid Beheshti University
۲M.A. in Faculty of Management, University of Economics
چکیده [English]
The survival of an organization in today’s competitive world requires its being examined in terms of its performance and position in the market. Insurance companies that hold an important place in a country’s economy need to achieve their goals for survival. Thus, using a model to evaluate organization performance and examine its competitive position is of high importance for managers of insurance companies.
Models used to examine performance and determine competitive position of insurance companies have managed to examine various effective factors on these companies with high tendency to product aspect mostly based on balanced scorecard and/or other methods. However, approaches which tend to innovating, dealing with customers and manner of communicating with them instead of tending to the product itself are greatly missing.
Thus, the Delta Model is used in this research. The main objective of this study is to find out whether there is a meaningful relation between adopting strategic options of Delta Model in insurance industry and its performance or not.
Results obtained from analyzing the data gathered from samples that consist of top five insurance companies of Iran (Iran, Alborz, Asia, Dana, and Parsian) and their customers by Structural Equations Modeling showed that adopting strategic options of Delta Model has positive effect on organization performance and, hence, it is suggested to organizations to increase the effectiveness of their activities by aligning their measures with the requirements of taking each one of the positions of Delta Model in order to improve their performance.

کلیدواژه ها [English]
Strategy, Delta Model, Insurance Companies, Performance
مراجع
امین، م. (۱۳۹۲)، رقابت‌ها در صنعت بیمه سالم نیست، بازیابی از اخبار بانک (۲۹ مهر):

http://akhbarbank.com/vdciypaz.t1avu2bcct.html

آذر، ع.؛ محمدی جهرمی، م. و خداداد حسینی، س. (۱۳۸۸)، اولویت‌بندی معیارهای مؤثر در طراحی استراتژیک پرتفولیوی خدمات بیمه‌ای با استفاده از فنون MADM (مطالعه موردی بیمه پارسیان)، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، تهران.

پیک بیمه (۱۳۹۱)، رقابت در فضای صنعت بیمه یک رقابت حساس، نفس‌گیر و ظریف است، تهران: بیمه مرکزی ج. ا. ایران.

حسن‌زاده، ح. و زارع، م. (۱۳۹۲)، تبیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی با استفاده از روش امتیازی متوازن با نظر خبرگان، فصل‌نامه صنعت بیمه، سال بیست و سوم (شماره ۳ و ۴)، صص۷-۳۶٫

زراءنژاد، م.؛ خداپناه، م.؛ یوسفی حاجی‌آباد، ر. و پیرویان، ا. (۱۳۹۱)، تحلیل اثرات رقابت‌پذیری در صنعت بیمه ایران، پنجمین کنفرانس نظام توسعه تأمین مالی در ایران (صص۴۳۵-۴۴۹)، تهران: گروه مالی و سرمایه‌گذاری مرکز مطالعات دانشگاه صنعتی شریف.

سهامیان مقدم، ج. (۱۳۹۰)، «انتظار بیشتری از بخش خصوصی می‌رفت»، روزنامه دنیای اقتصاد، مصاحبه‌کننده، ۲۳ آذر، تهران.

عاملی، م. (۱۳۹۲)، چالش برندسازی در شرکت‌های بیمه، بازیابی از انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه (۲۴ آذر):

http://www.pii.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=303:1392-09-24-08-16-32&catid=22:1392-06-02-09-14-18

مرادی، ف. (۱۳۹۰)، نگاهی جامع به مدیریت استراتژیک، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.

مشرف جوادی، م.؛ رضایی گل‌آباد، ح. و میرآقایی، م. (۱۳۸۶)، «ارزیابی کیفیت خدمات؛ مطالعه موردی، شرکت بیمه ایران»، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تهران.

مؤتمنی، ع.؛ فتاحی، و. و کریمی، م. (۱۳۹۱)، «ارزیابی عملکرد شعب یک شرکت بیمه با استفاده از رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تکنیک‌های MADM فازی»، پژوهشنامه بیمه، سال بیست و هفتم(شماره ۳)، ۵۱-۶۹٫

هکس، آ. س. (۱۳۹۱)، مدل دلتا: بازآفرینی استراتژی کسب‌وکار، ترجمه م. مهدی‌خواه و س. حسین‌زاده، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).

Coltman, T. R.; Devinney, T. M. & Midgley, D. F. (2005), “Strategy Content and Process in the Context of E-Business Performance”, Advances in Strategic Management, 22, 349-386.

Hax, A. C., & Wilde, D. (2001), “The Delta Model: Discovering New Sources of Profitability in a Networked Economy”, European Management Journal, 9(4), 379-391.

Hax, A. C., & Wilde, D. (2003), “The Delta Model: a New Framework of Strategy”, Journal of Strategic Management, 1(1).

Ketchen, D., Thomas, J. B. & McDaniel, R. R. (1996), “Process, Content and Context: Synergistic Effects on Organizational Performance”, Journal of Management, 22(2), 231-257.

Miles, R. H. (1982), Coffin nails and corporate strategies. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Mintzberg, H. (1994), Rise and Fall of Strategic Planning. UK: Prentice-Hall International.

Piscopo, M. R., Borini, F. M. & Oliveira Junior, M. d. (2010), “Strategis Focusing on Value Network: An Analysis of Event Production Companies”, Revista Ibero-Americana de Estrategia, 152-181.

Porter, M. E. (1980), Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. New York: Free Press.

Reddy, H. (2004), “Global Business Strategy and Innovation Banking”, June.

Varadarajan, R. (1999), “Strategy content and process perspective revisited”, Journal of the academy of marketing science, 88-100.

Zammuto, R. F. (1988), “Organizational adaption: Some implications of organizational ecology for strategic choice”, Journal of Management Studies(25(2)), 105-120.

ارسال پاسخ