دروس و منابع حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها

دانلود و پخش تحدیر سی جزء قرآن کریم استاد دباغ

بسم الله الرحمن الرحیم

تحدیر سی جزء قرآن کریم استاد دباغ به مدت ۱۷ ساعت و ۳۳ دقیقه (‌دانلود پخش به صورت جزء به جزء و دانلود فایل فشرده به صورت یکجا)

فایل‌های صوتی ویرایش شده و صوت‌ها تقویت شده است.

سوره های جزء اول
الفاتحه از آیه ۱ تا ۷ (کامل) * البقره از آیه ۱ تا ۱۴۱

سوره های جزء دوم
البقره از آیه ۱۴۲ تا ۲۵۲

سوره های جزء سوم
البقره از آیه ۲۵۳ تا ۲۸۶ * آل عمران از آیه ۱ تا ۹۲

سوره های جزء چهارم
آل عمران از آیه ۹۳ تا ۲۰۰ * النساء از آیه ۱ تا ۲۳

سوره های جزء پنجم
النساء از آیه ۲۴ تا ۱۴۷

سوره های جزء ششم
النساء از آیه ۱۴۸ تا ۱۷۶ * المائده از آیه ۱ تا ۸۱

سوره های جزء هفتم
المائده از آیه ۸۲ تا ۱۲۰ * الانعام از آیه ۱ تا ۱۱۰

سوره های جزء هشتم
الانعام از آیه ۱۱۱ تا ۱۶۵ * الاعراف از آیه ۱ تا ۸۷

سوره های جزء نهم
الاعراف از آیه ۸۸ تا ۲۰۶ * الانفال از آیه ۱ تا ۴۰

سوره های جزء دهم
الانفال از آیه ۴۱ تا ۷۵ * التوبه از آیه ۱ تا ۹۲

سوره های جزء یازدهم
التوبه از آیه ۹۳ تا ۱۲۹ * یونس از آیه ۱ تا ۱۰۹ (کامل) * هود از آیه ۱ تا ۵

سوره های جزء دوازدهم
هود از آیه ۶ تا ۱۲۳ * یوسف از آیه ۱ تا ۵۲

سوره های جزء سیزدهم
یوسف از آیه ۵۳ تا ۱۱۱ * الرعد از آیه ۱ تا ۴۳ (کامل) * ابراهیم از آیه ۱ تا ۵۲ (کامل)

سوره های جزء چهاردهم
الحجر از آیه ۱ تا ۹۹ (کامل) * النحل از آیه ۱ تا ۱۲۸ (کامل)

سوره های جزء پانزدهم
الاسراء ۱ تا ۱۱۱ (کامل) * الکهف از آیه ۱ تا ۷۴

سوره های جزء شانزدهم
الکهف از آیه ۷۵ تا ۱۱۰ * مریم از آیه ۱ تا ۹۸ (کامل) * طه از آیه ۱ تا ۱۳۵ (کامل)

سوره های جزء هفدهم
الانبیاء از آیه ۱ تا ۱۱۲ (کامل) * الحج از آیه ۱ تا ۷۸ (کامل)

سوره های جزء هجدهم
المومنون از آیه ۱ تا ۱۱۸ (کامل) * النور از آیه ۱ تا ۶۴ (کامل) * الفرقان از آیه ۱ تا ۲۰

سوره های جزء نوزدهم
الفرقان از آیه ۱ تا ۷۷ * الشعرا از آیه ۱ تا ۲۲۷ (کامل) * النمل از آیه ۱ تا ۵۵

سوره های جزء بیستم
النمل از آیه ۵۶ تا ۹۳ * القصص از آیه ۱ تا ۸۸ (کامل) * العنکبوت از آیه ۱ تا ۴۵

سوره های جزء بیست و یکم
العنکبوت از‌آیه ۴۶ تا ۶۹ * الروم از آیه ۱ تا ۶۰ (کامل) * لقمان از آیه ۱ تا ۳۴ (کامل) * السجده از آیه ۱ تا ۳۰ (کامل) * الاحزاب از آیه ۱ تا ۳۰

سوره های جزء بیست و دوم
الاحزاب از آیه ۳۱ تا ۷۳ * سبا از آیه ۱ تا ۵۴ (کامل) * فاطر از ایه ۱ تا ۴۵ (کامل) * یس از آیه ۱ تا ۲۷

سوره های جزء بیست و سوم
یس از آیه ۲۸ تا ۸۳ * الصافات از آیه ۱ تا ۱۸۲ (کامل) * ص از آیه ۱ تا ۸۸ (کامل) * الزمر از آیه ۱ تا ۳۱

سوره های جزء بیست و چهارم
الزمر از آیه ۳۲ تا ۷۵ * غافر از آیه ۱ تا ۸۵ (کامل) * فصلت از آیه ۱ تا ۴۶

سوره های جزء بیست و پنجم
فصلت از آیه ۴۷ تا ۵۴ * الشوری از آیه ۱ تا ۵۳ (کامل) * الزخرف از آیه ۱ تا ۸۹ (کامل) * الدخان از آیه ۱ تا ۵۹ (کامل) * الجاثیه از آیه ۱ تا ۳۷ (کامل)

سوره های جزء بیست و ششم
الاحقاف از آیه ۱ تا ۳۵ (کامل) * محمد از آیه ۱ تا ۳۸ (کامل) * الفتح از آیه ۱ تا ۲۹ (کامل) * الحجرات از آیه ۱ تا ۱۸ (کامل) * ق از آیه ۱ تا ۴۵ (کامل) * الذاریات از آیه ۱ تا ۳۰

سوره های جزء بیست و هفتم
الذاریات از آیه ۳۱ تا ۶۰ * الطور از آیه ۱ تا ۴۹ (کامل) * النجم از آیه ۱ تا ۶۲ (کامل) * القمر از آیه ۱ تا ۵۵ (کامل) * الرحمن از آیه ۱ تا ۷۸ (کامل) * الواقعه از آیه ۱ تا ۹۶ (کامل) * الحدید از آیه ۱ تا ۲۹ (کامل)

سوره های جزء بیست و هشتم
المجادله از آیه ۱ تا ۲۲ (کامل) * الحشر از آیه ۱ تا ۲۴ (کامل) * الممتحنه از آیه ۱ تا ۱۳ (کامل) * الصف از آیه ۱ تا ۱۴ (کامل) * الجمعه از آیه ۱ تا ۱۱ (کامل) * المنافقون از آیه ۱ تا ۱۱ (کامل) * التغابن از آیه ۱ تا ۱۸ (کامل) * الطلاق از آیه ۱ تا ۱۲ (کامل) * التحریم از آیه ۱ تا ۱۲ (کامل)

سوره های جزء بیست و نهم
الملک از آیه ۱ تا ۳۰ (کامل) * القلم از آیه ۱ تا ۵۲ (کامل) * الحاقه از آیه ۱ تا ۵۲ (کامل) * المعارج از آیه ۱ تا ۴۴ (کامل) * نوح از آیه ۱ تا ۲۸ (کامل) * الجن از آیه ۱ تا ۲۸ (کامل) * المزمل از آیه ۱ تا ۲۰ (کامل) * المدثر از آیه ۱ تا ۵۶ (کامل) * القیامه از آیه ۱ تا ۴۰ (کامل) * الانسان از آیه ۱ تا ۳۱ (کامل) * المرسلات از آیه ۱ تا ۵۰ (کامل)

سوره های جزء سی ام
النبا از آیه ۱ تا ۴۰ (کامل) * النازعات از آیه ۱ تا ۴۶ (کامل) * عبس از آیه ۱ تا ۴۲ (کامل) * التکویر از آیه ۱ تا ۲۹ (کامل) * الانفطار از آیه ۱ تا ۱۹ (کامل) * المطففین از آیه ۱ تا ۳۶ (کامل) * الانشقاق از آیه ۱ تا ۲۵ (کامل) * البروج از آیه ۱ تا ۲۲ (کامل) * الطارق از آیه ۱ تا ۱۷ (کامل) * الاعلی از آیه ۱ تا ۱۹ (کامل) * الغاشیه از آیه ۱ تا ۲۶ (کامل) * الفجر از آیه ۱ تا ۳۰ (کامل) * البلد از آیه ۱ تا ۲۰ (کامل) * الشمس از آیه ۱ تا ۱۵ (کامل) * اللیل از آیه ۱ تا ۲۱ (کامل) * الضحی از آیه ۱ تا ۱۱ (کامل) * الشرح از آیه ۱ تا ۸ (کامل) * التین از آیه ۱ تا ۸ (کامل) * العلق از آیه ۱ تا ۱۹ (کامل) * القدر از آیه ۱ تا ۵ (کامل) * البینه از آیه ۱ تا ۸ (کامل) * الزلزله از آیه ۱ تا ۸ (کامل) * العادیات از آیه ۱ تا ۱۱ (کامل) * القارعه از آیه ۱ تا ۱۱ (کامل) * التکاثر از آیه ۱ تا ۸ (کامل) * العصر از آیه ۱ تا ۳ (کامل) * الهمزه از آیه ۱ تا ۹ (کامل) * الفیل از آیه ۱ تا ۵ (کامل) * قریش از آیه ۱ تا ۴ (کامل) * الماعون از آیه ۱ تا ۷ (کامل) * الکوثر از آیه ۱ تا ۳ (کامل) * الکافرون از آیه ۱ تا ۶ (کامل) * النصر از آیه ۱ تا ۳ (کامل) * المسد از آیه ۱ تا ۵ (کامل) * الاخلاص از آیه ۱ تا ۴ (کامل) * الفلق از آیه ۱ تا ۵ (کامل) * الناس از آیه ۱ تا ۶ (کامل)

دانلود کامل سی جزء به صورت فایل فشرده

http://vdars.com/h/quran/tahdir/dabbagh/quran-tahdir-dabbagh-quran-vdars-audio-30.zip

دیدگاه‌ها (0)