09126522810

۱۰ دی ۱۳۹۶

مقاله: نقش رفتار سازمانی مثبتگرا در کاهش سکوت سازمانی

نقش رفتار سازمانی مثبتگرا در کاهش سکوت سازمانی

نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ واعظی، رضا؛ هنرمند، روح الله؛

مجله: مطالعات مدیریت بهبود و تحول » زمستان ۱۳۹۴ – شماره ۷۹ علمی-ترویجی/ISC ‏(۲۶ صفحه – از ۱ تا ۲۶)
چکیده:
تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه رفتار سازمانی مثبتگرا با سکوت سازمانی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان ادارات کل بانک سپه ( ۱۹۰۵ تن) بوده که با استفاده از فرمول کوکران، ۳۲۰ تن به روش تصادفی طبقهای بهعنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش گردآوری دادهها، توصیفی – پیمایشی و مقطعی است . پایایی ابزار جمعآوری دادهها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد و روایی آن با استفاده از نظراتاساتید مدیریت و کارشناسان بانک سپه و تکنیک تحلیل عاملی تأییدی، مورد تأیید قرار گرفت. در ادامه به بررسی شاخصهای برازش مدل بهدستآمده و آزمون معنیداری فرضیه های پژوهش با تکیهبر نتایج تکنیک مدلیابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که رفتار سازمانی مثبت گرا با سکوت سازمانی رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان میدهد که تمامی ابعاد رفتار سازمانی مثبتگرا با سکوت مطیع رابطه منفی و معنادار دارند، اما در رابطه با سکوت خاموش ، تنها رابطه منفی آن با خودکارآمدی مورد تأیید قرار گرفت و رابطه امیدواری، تاب آوری و خوشبینی با سکوت خاموش معنادار نشد.

کلیدواژه ها :

سکوت سازمانی ،سرمایه روان‌شناختی ،رفتار سازمانی مثبت‌گرا ،روان‌شناسی مثبت‌گرا ،بانک سپه

ارسال پاسخ