09126522810

۱۴ دی ۱۳۹۶

مقاله: مطالعۀ پدیدارشناختی جوهر کارآفرینی عمومی

/
دیدگاه0

مطالعۀ پدیدارشناختی جوهر کارآفرینی عمومی

نویسنده: بودلایی، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ اعرابی، سید محمد؛

مجله: مدیریت سازمان‌ های دولتی » پاییز ۱۳۹۲ – شماره ۴ ‏(۲۲ صفحه – از ۷ تا ۲۸)
چکیده:
کارآفرینی اجتماعی امری حیاتی در «تسهیل تغییرات» در بخش عمومی و درک مسائل خاص اجتماعی است.اما فهم از کارآفرینی عمومی به خاطر تسلط نظریات اقتصادی، دشوار است.پژوهش حاضر به اکتشاف و توصیف تجارب زیسته کارآفرینی عمومی پرداخته تا از این طریق به توصیف پدیدارشناختی جوهرۀ کارآفرینی عمومی نایل شود.برای این منظور، پس از آنکه تجربیات در حال ظهور توسط پژوهشگر خلق شدند، هر موضوع مشترک با توصیفات متنی خاصی از تجربیات کارآفرینان شرکت‌کننده در تحقیق، مورد استناد قرار گرفتند. خوشه‌بندی تم‌ها در هشت روایت(شایستگی‌های کارآفرینانه، روح کارآفرینانه، عوامل ساختاری، عوامل محیطی، روایت مربوط به اقدامات تشخیص، ارزیابی و بهره‌برداری از فرصت و در نهایت، روایت آثار و پیامدهای اقدامات کارآفرینانه) شکل گرفت.در انتها برای دستیابی به جوهرۀ پدیدۀ کارآفرینی، توصیفات منسجم متنی با سازه‌های عام تلفیق شدند.مجموع هشت طبقه از افقهای مربوط به متن، در درون ساختار سه مفهومی سازماندهی شده‌اند. جوهرۀ کلی کارآفرینی عمومی به این صورت است که کارآفرین عمومی به عنوان عامل انسانی پدیدۀ کارآفرینی، مجموعه اقدامات، فعالیتها و رفتارهایی(مفهوم نخست: اقدامات کارآفرینانه) را در جهت هدف و نتیجه‌ای مشخص(مفهوم سوم: آثار و پیامد فعالیت) و بر اساس مجموعه‌ای از شایستگی‌ها و روح حاکم بر فعالیت و با حمایت عوامل سازمانی، محیطی خاصی انجام می‌دهد(مفهوم دوم: توانمندسازهای کارآفرینی) به انجام می‌رسانند. پژوهش حاضر به شکل بالقوه می‌تواند منجر به خلق قلمرو پژوهشی برای کارآفرینی اجتماعی شود که به کاهش ماهیت غیر تجمعی پژوهشهای اخیر در حوزۀ کارآفرینی اجتماعی، منجر شود.
کلیدواژه ها :

پدیدارشناسی ،توانمندسازها ،کارآفرینی عمومی ،آثار و پیامدهای کارآفرینی عمومی

ارسال پاسخ