09126522810

۱۴ دی ۱۳۹۶

مقاله: فرایند تدوین سیاست‌های کلی در نظام جمهوری اسلامی ایران

/
دیدگاه0

فرایند تدوین سیاست های کلی در نظام جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: مبینی دهکردی، علی؛ الوانی، سید مهدی؛ پالوج، مجتبی؛

مجله: مطالعات دفاعی راهبردی » بهار ۱۳۹۲ – شماره ۵۱ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۲۸ صفحه – از ۷۱ تا ۹۸)

چکیده:

‌‌‌شناخت ‌عوامل ‌اصلی‌ مؤثر در‌ فرآیند ‌تدوین‌ و‌تصویب‌ سیاست‌های ‌كلی ‌نظام ‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران ‌و ‌چگونگی‌ روابط‌ بین ‌این‌ عوامل ‌كه ‌در‌ابعاد ‌ملی ‌مطرح‌ و‌ در ‌سطح‌ فراقوه‌ای مورد ‌توجه ‌قرار دارد، ‌‌هدف ‌اصلی ‌پژوهش ‌حاضر ‌را ‌تشکیل ‌میدهد. ‌این ‌پژوهش‌ در ‌بستر ‌روش ‌تحقیق زمینه‌ای‌– موردی ‌با ‌‌رویکرد ‌تجزیه ‌و‌تحلیل ‌داده‌ها از طریق ‌همبستگی،‌ ضمن ‌تعریف‌ فرایند ‌تصمیم‌گیری، ‌برای‌ متغیرهای‌ پیش‌بینی‌شده، ‌داده‌های‌ مورد ‌نیاز از نمونه ‌آماری ‌به‌ وسیله ‌پیمایش ‌گردآوری‌شده‌ و ‌سپس ‌نسبت‌ به ‌محاسبه ‌و ‌تجزیه ‌و ‌تحلیل‌ ضرایب ‌همبستگی‌ عوامل ‌و‌همچنین ‌نسبت‌ به‌ محاسبه مقادیر‌تأثیر مستقیم‌ و‌غیر‌مستقیم‌ هر‌یک‌ ازعوامل‌ مؤثر اقدام ‌شده ‌است.‌نتایج ‌پژوهش ‌كه ‌واجد ‌نوآوری‌؛‌ شامل‌ تبیین ‌و‌ تركیب اجزاء،‌عناصر ‌و‌عوامل ‌سیاست‌گذاری ‌در ‌زمینه فرایند ‌تدوین ‌سیاستهای‌ كلی‌ در‌ نظام ‌جمهوری ‌اسلامی ‌ایران ‌است، ‌نشان ‌می‌دهد كه ‌تدوین ‌سیاستهای ‌كلی ‌در جمهوری‌ اسلامی ‌ایران‌  در ‌چارچوب ‌ارزش‌های ‌اسلامی‌ و‌ محوریت‌ اصل‌ یکصد وده ‌‌قانون‌ اساسی ‌و‌مشاركت‌ ذینفعان‌ در ‌قالب ‌الگویی ‌مناسب‌ قابل‌ ارائه‌ است.

کلیدواژه‌ها:

سیاست‌گذاری عمومی، سیاست‌های کلی، فرایند تدوین، جمهوری اسلامی ایران.

دانلود متن کامل مقاله

ارسال پاسخ