09126522810

۱۰ دی ۱۳۹۶

مقاله: طراحی مدل بهره وری سازمان های دولتی ایران

طراحی مدل بهره وری سازمان های دولتی ایران

نویسنده: کریمی شهابی، اسداله؛ معمارزاده، غلامرضا؛ الوانی، سید مهدی؛ مدیری، محمود؛

مجله: مدیریت بهره وری » تابستان ۱۳۹۵ – شماره ۳۷ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۲۲ صفحه – از ۷ تا ۲۸)

هدف اصلی تحقیق حاضر، طراحی مدل بهره‌وری سازمان‌های دولتی ایران است. در این راستا پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق، مدل مفهومی تحقیق، براساس عوامل مؤثر بر بهره‌وری سازمان‌های دولتی ایران، در سه دسته محیطی، سازمانی و فردی، و همچنین، موانع اصلی بهره‌وری سازمان‌های دولتی ایران، طراحی شد. پرسشنامه‌ای با ۱۷سؤال برای رتبه‌بندی میزان تأثیر هردسته از عوامل و مؤلفه‌های آنها بر بهره‌وری سازمان‌های مذکور، و پرسشنامه‌ای با ۱۹ سؤال برای رتبه‌بندی میزان تأثیر هریک از موانع بر روی هردسته از عوامل و مؤلفه‌ها تدوین گردید. در تنظیم پرسشنامه‌ها از نظرات تعدادی از خبرگان دانشگاهی و سازمانی، استفاده شد. آزمون آلفای کرونباخ جهت سنجش اعتبار پرسشنامه به کار رفت. پرسشنامه‌ها به نمونه آماری متشکل از ۵۰ نفر توزیع شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که در مدل بهره‌وری سازمان‌های دولتی ایران، از بین عوامل اصلی، «عوامل محیطی» تأثیرگذارترین و «عوامل فردی» تأثیرپذیرترین عامل می‌باشد. همچنین، «وجدان کاری» که از زیر عوامل«فردی» می‌باشد اولویت اول را کسب کرد. در نهایت، «اولویت‌های حاکم برای وضعیت موجود»، به عنوان مانع اصلی بهره‌وری سازمان‌های مذکور شناخته شد.

کلیدواژه ها :

بهره‌وری ،سازمان‌های دولتی ،مدل‌های بهره‌وری

ارسال پاسخ