09126522810

۲۲ دی ۱۳۹۶

مقاله: طراحی مدل اندازه­‌گیری ظرفیت جذب دانش: مطالعه موردی صنایع داروئی کشور

/
دیدگاه0

طراحی مدل اندازه­‌گیری ظرفیت جذب دانش: مطالعه موردی صنایع داروئی کشور؛ بهمن حاجی پور و عباسعلی حاجی کریمی؛ فصلنامه علمی پژوهشی ” پژوهش و برنامه­‌ریزی در آموزش عالی” شماره پیاپی ۴۷ ؛ سال چهاردهم شماره اول بهار ۱۳۸۷٫

ارسال پاسخ