09126522810

۱۱ دی ۱۳۹۶

مقاله: طراحی الگوی پیاده سازی کارآمد نظام مدیریت عملکرد در سازمانهای خدماتی

طراحی الگوی پیاده سازی کارآمد نظام مدیریت عملکرد در سازمانهای خدماتی

نویسنده: بابایی زکلیکی، محمد علی؛ حسن زاده، حمید رضا؛ الوانی، سید مهدی؛ زارعی متین، حسن؛ رستگار، عبدالغنی؛

مجله: پژوهش های مدیریت عمومی » تابستان ۱۳۹۴ – شماره ۲۸ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۲۸ صفحه – از ۵ تا ۳۲)

با توجه به هدف مقاله که طراحی الگوی پیاده سازی کارآمد نظام مدیریت عملکرد در سازمانهای خدماتی می باشد، ابتدا ابعاد مفهوم پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد(با رویکرد سیستمی که در نوع خود اولین و جامع ترین تحقیق در موضوع مورد اشاره می باشد) از طریق مطالعات کتابخانه­ای، مصاحبه و تحلیل تم استخراج گردید. سپس با استفاده از روش دلفی و بهره گیری از نظرات خبرگان، اعتبارسنجی چارچوب اولیه انجام و نهایتا در قالب پرسشنامه تنظیم گردید. در مرحله بعد با استفاده از روش سرشماری پرسشنامه­‌ای برای ۴۰۰ نفر از مدیران، متولیان و رابطین نظام مدیریت عملکرد در حوزه ستادی بانک­‌ها و شرکت­های خدمات پرداخت که از تجربه پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد برخوردار بودند، توزیع و بمنظور آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده­ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری (نرم افزار آموس) بصورت کمی آزمون شد. بر اساس نتایج؛ الگوی پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد در سازمان های خدماتی در قالب ۵ بعد، ۲۲ مولفه و ۸۹ شاخص شناسایی و طراحی گردید، که در میان ابعاد پژوهش، عوامل بسترساز درون سازمانی بیشترین نقش را در تعریف و تبیین پیاده سازی کارآمد نظام مدیریت داشتند.

کلیدواژه ها :

مدل معادلات ساختاری ،سازمانهای خدماتی ،پیاده سازی ،نظام مدیریت عملکرد

ارسال پاسخ