09126522810

۱۴ دی ۱۳۹۶

مقاله: طراحی الگوی تحول مدیریت دولتی ایران مبتنی بر نیازهای راهبردی کشور

/
دیدگاه0

طراحی الگوی تحول مدیریت دولتی ایران مبتنی بر نیازهای راهبردی کشور

نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ مبینی دهکردی، علی؛ آذر، عادل؛ مبصر، داریوش؛

مجله: مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی » پاییز ۱۳۹۳، سال چهارم – شماره ۱۶ علمی-پژوهشی ‏(۲۶ صفحه – از ۷ تا ۳۲)

ارسال پاسخ