09126522810

۱۳ دی ۱۳۹۶

مقاله: تدوین الگوی خط مشی‌گذاری فضای مجازی کشور

تدوین الگوی خط مشی‌گذاری فضای مجازی کشور

نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ خنیفر، حسین؛ حاجی ملامیرزایی، حامد؛

مجله: راهبرد اجتماعی فرهنگی » زمستان ۱۳۹۳ – شماره ۱۳ ‏(۲۶ صفحه – از ۷۵ تا ۱۰۰)
چکیده:
در این مقاله سعی شـده بـا بـه کـارگیری روش تحقیـق کیفـی از نـوع گرانـدد تئـوری (‌نظریه داده‌بنیاد) ، الگـوی خط‌مشی‌گذاری فضای مجازی تبیین و ارائه شود. سوال اصلی عبارت اسـت از: الگـوی مناسـب خط مشی‌گذاری فضای مجازی در کشور چگونه است و چه مدلی (مدل مفهومی پیشـنهادی ) را می‌توان از این مطالعه ترسیم کرد؟ بی شک از آنجایی که از اسفندماه ١٣٩٠ با حکم مقام معظم رهبری شورای عالی فضای مجازی ایجاد شد، می توان مدل خط‌مشی‌گـذاری آن را ترکیبـی از مدل فرایندی و شبکه‌ای تلقی کرد. در این مقاله ضمن تحلیل ادوار خط مشـی‌گـذاری فضـای مجازی کشـور، سـعی شـده اسـت مـدل مفهـومی و درعـین حـال واقعـی و قابـل اجـرا بـرای خط مشی‌گذاری فضای مجازی ترسیم و ارائه شود
واژگان کلیدی:

فضای مجازی، خط مشی ،خط‌مشی گذاری، روش کیفی و مدل مفهومی

ارسال پاسخ