09126522810

۱۳ دی ۱۳۹۶

مقاله: تحلیل محتوای متون سبک مدیریت جهادی

تحلیل محتوای متون سبک مدیریت جهادی

نویسنده: قربانی زاده، وجه اله؛ الوانی، سید مهدی؛ علی اصغرزاده رومیانی، حسین؛

مجله: مطالعات مدیریت انتظامی » تابستان ۱۳۹۴، سال دهم – شماره ۲ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۳۲ صفحه – از ۲۱۹ تا ۲۵۰)

ارسال پاسخ