09126522810

۱۴ دی ۱۳۹۶

مقاله: تحلیل راهبردهای مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها با رویکرد فناوری اطلاعات

تحلیل راهبردهای مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها با رویکرد فناوری اطلاعات

نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ رئیس صفری، مجتبی؛

مجله: پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی » زمستان ۱۳۹۳ – شماره ۱۸ علمی-پژوهشی ‏(۲۴ صفحه – از ۱ تا ۲۴)
چکیده:
با توجه به کاربرد روزافزون فناوری اطلاعات در سازمان‌ها، به‌عنوان یک مزیت رقابتی، هر سازمان برای تطبیق با فضای جدید، بایستی درکی عمیق از راهبردهای مدیریت منابع انسانی به‌ دست آورد تا از این رهگذر و در جریان رقابت فشرده، از مزیت‌های رقابتی به‌کارگیری فناوری در عصر فناوری اطلاعات استفاده کند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تفاوت بین رویکرد راهبرد سازمان‌ها در تطبیق راهبردهای مدیریت منابع انسانی با راهبردهای فناوری اطلاعات برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های خدماتی مشتریان وکسب مزایای رقابتی است. پژوهش حاضر، تحقیق کیفی از نوع تحلیل محتوا است که برای گردآوری داده‌ها از ابزار مصاحبه استفاده شده است. جامعه‌ی آماری در این پژوهش دو بانک بزرگ کشور (بانک ملت و بانک پارسیان) می‌باشدکه برای انتخاب نمونه‌های تحقیق از روش گلوله‌برفی [Snowball Sampling] استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که هر دو بانک با بهره‌گیری از رویکرد‌های متفاوت در راهبردهای مدیریت منابع انسانی قابلیت‌ها و توانایی‌های خود را در به‌کارگیری اثربخش فناوری اطلاعات برای توسعه‌ی خدمات بانکی و کسب مزایای رقابتی، بهبود بخشیدند.

کلید‌واژه‌ها:
صنعت بانکداری ،راهبرد منابع انسانی ،راهبرد فناوری اطلاعات

ارسال پاسخ