09126522810

۱۴ دی ۱۳۹۶

مقاله: تبیین نقش عوامل محیطی در توسعه کارآفرینی در بخش عمومی

/
دیدگاه0

تبیین نقش عوامل محیطی در توسعه کارآفرینی در بخش عمومی

نویسنده: وکیلی، یوسف؛ الوانی، سید مهدی؛ محمدی الیاسی، قنبر؛

مجله: توسعه کارآفرینی » تابستان ۱۳۹۳ – شماره ۲۴ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۲۰ صفحه – از ۱۹۱ تا ۲۱۰)
چکیده:
هدف این پژوهش شناسایی عوامل محیطی مؤثر بر توسعه کارآفرینی در بخش عمومی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شهرداری و شهروندان هستند. برای بررسی عوامل محیطی و سنجش کارآفرینی نمونه آماری شامل ۲۲۰ نفر از کارکنان شهرداری و برای سنجش عملکرد شهرداری (رضایت شهروندان) نمونه‌ای شامل ۲۰۰ نفر از شهروندان انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه و برای تحلیل داده‌ها از رگرسیون و مدل‌ معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهند که عوامل محیطی روابط متفاوتی با کارآفرینی در شهرداری داشتند. محدودیت‌های قانونی، مداخلات سیاسی، افق زمانی کوتاه‌مدت، فاصله قدرت، پرهیز از بی‌اطمینانی، تقدیر‌گرایی و فردگرایی مانع توسعه کارآفرینی و قابلیت رؤیت عمومی (توجه رسانه‌ها)، رقابت و تکنولوژی مشوق کارآفرینی هستند. در نهایت، کارآفرینی عمومی با عملکرد بخش عمومی (رضایت شهروندان) رابطة مثبت دارد و به بهبود آن منجر می‌شود.
کلیدواژه ها :

کارآفرینی ،عملکرد ،عوامل محیطی ،شهرداری ،کارآفرینی عمومی

ارسال پاسخ