09126522810

۱۴ دی ۱۳۹۶

مقاله: تأملی بر مبانی نظری، مفاهیم و مدل‌های اعتماد نهادی (سازمانی)

/
دیدگاه0

تأملی بر مبانی نظری، مفاهیم و مدل‌های اعتماد نهادی (سازمانی)

نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ حسینی، سیدصمد؛

مجله: مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی » زمستان ۱۳۹۲، سال سوم – شماره ۴ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۳۸ صفحه – از ۱۰۵ تا ۱۴۲)
چکیده:
اعتماد شاخصی از سرمایة اجتماعی است که تبادل اجتماعی را در شرایط عدم اطمینان و ریسک تسهیل می‌کند و در تحقق نظم اجتماعی و نیز زندگی روزمره، عنصری ضروری و حیاتی به شمار می‌آید. در جوامعی که اعتماد بالایی وجود دارد، مسئولیت‌پذیری بیشتری در سطوح پایین جامعه دیده می‌شود و در جوامعی که اعتماد کمتری وجود دارد، به نوعی فرار از مسئولیت دیده می‌شود. از این رو موفقیت سازمان‌های امروزی در گرو اعتمادسازی است. در این راستا، به فراخور موضوع، جهت ارتقای احساس اعتماد مخاطبان به سازمان که سرمایة اساسی است بایستی به مقولة اعتمادسازی و ارتقای آن توجه کرد و این نیز جز با توجه به بررسی جامع عوامل مرتبط با آن میسر نیست. بنابراین در این مقاله با بهره‌گیری از روش کیفی شیوه مطالعه اسنادی و بررسی ادبیات و پیشینه موضوع، مؤلفه­ها و ابعاد اعتماد سازمانی با توجه به جامعه ایران تدوین و ارائه گردیده است.
کلیدواژه ها :

اعتماد ،اعتماد سازمانی ،مفاهیم و الگوها

ارسال پاسخ