09126522810

۱۴ دی ۱۳۹۶

مقاله: بنیان شناسی دین گرایانه عدالت زبانی (در تکاپوی ارائه مدلی مبتنی بر نظام ارزشی اسلام)

/
دیدگاه0

بنیان شناسی دین گرایانه عدالت زبانی (در تکاپوی ارائه مدلی مبتنی بر نظام ارزشی اسلام)

نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ فائز، کوکب؛ خنیفر، حسین؛ پورعزت، علی اصغر؛ جندقی، غلام رضا؛

مجله: اندیشه نوین دینی » تابستان ۱۳۹۳ – شماره ۳۷ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۱۸ صفحه – از ۴۵ تا ۶۲)
چکیده:
بررسی جریان های سیاسی و اجتماعی نشان می دهد که اندیشه، گاه با به خدمت گرفتن زبان، از آن به مثابه ابزاری برای دستیابی به مقاصد خویش استفاده می نماید. توسعه و ترویج اندیشه عدالت ورزی نیز از این امر مستثنی نبوده و با این الگوبرداری؛ قابل پیاده سازی است. زبان می تواند در خدمت عدالت و به منزله ابزاری برای اشاعه آن مورد استفاده قرارگیرد؛ گام اول در این امر، تعریف و تبیین اصول مبنایی زبان، مبتنی بر بنیادها و بن مایه های اصلی عدالت است که نتیجه آن تسری عدالت در سطح جامعه و عجین شدن آن با فرهنگ عامه مردم خواهد بود. این پژ وهش در همین رابطه و با هدف شناسایی و تبیین نقش زبان و سیستم زبان شناختی در ترویج و توسعه عدالت، با استفاده از روش تحلیل محتوای متون، احادیث و روایات اسلامی و مصاحبه با خبرگان و متخصصان حوزه علوم اسلامی، انجام گردیده و در نهایت، ارتباط بین سیستم زبان شناختی و توسعه عدالت در سازمان، در قالب مدل مفهومی ترسیم شده است.

کلیدواژه ها :

عدالت ،نظام ارزشی اسلام ،عدالت زبانی ،مدل مفهومی بررسی تطبیقی جانشین ناپذیری دین از منظر مالینوفسکی و شهید مطهری

ارسال پاسخ