09126522810

۱۴ دی ۱۳۹۶

مقاله: بررسی عوامل مؤثر بر اتخاذ تصمیم در مورد بکارگیری دور کاری

/
دیدگاه0

بررسی عوامل مؤثر بر اتخاذ تصمیم در مورد بکارگیری دور کاری

نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ عسگری ده آبادی، حمیدرضا؛ رجبی، اسماعیل؛

مجله: مطالعات مدیریت بهبود و تحول » پاییز ۱۳۹۳ – شماره ۷۵ علمی-ترویجی/ISC ‏(۱۸ صفحه – از ۱ تا ۱۸)

ارسال پاسخ