09126522810

۱۳ دی ۱۳۹۶

مقاله: بررسی دلایل اثربخش نبودن عملکرد سیستم خط‌مشی‌گذاری ایران در زمینۀ فقرزدایی: مطالعۀ موردی لایحۀ «فقرزدایی در کشور جمهوری اسلامی ایران

بررسی دلایل اثربخش نبودن عملکرد سیستم خط مشی گذاری ایران در زمینۀ فقرزدایی (مطالعۀ موردی: لایحۀ «فقرزدایی در کشور جمهوری اسلامی ایران»)

نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ پورعزت، علی اصغر؛ نجابت، انسیه؛

مجله: مدیریت دولتی (دانشگاه تهران) » بهار ۱۳۹۴، دوره هفتم – شماره ۱ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۱۸ صفحه – از ۱ تا ۱۸)
چکیده:
رفع معضل فقر به­ منزله یک مسئلة عمومی پیچیده، بیش از هر چیز متأثر از عملکرد سیستم خط‌مشی­‌گذاری عمومی در زمینه فقرزدایی است؛ به‌گونه­‌ای که می‌­توان کاهش یا افزایش میزان فقر در سطح جامعه را تابعی از عملکرد سیستم خط مشی­‌گذاری کشور در زمینه فقرزدایی دانست. در پژوهش حاضر، پس از تبیین اثربخش نبودن عملکرد سیستم خط‌مشی‌گذاری عمومی ایران در زمینه فقرزدایی، علل این مسئله با تمرکز بر لایحه «فقرزدایی در ایران» منزله نمونه‌­ای از عملکرد سیستم مذکور (به­‌صورت مطالعه موردی) بررسی شده است. بدین‌­صورت که ابتدا بر­اساس فرضیه‌های سه­‌گانه پژوهش، مهم‌­ترین علل احتمالی اثربخش نبودن عملکرد سیستم خط مشی­‌گذاری کشور در زمینه فقرزدایی، در قالب سه مؤلفه «کوتاهی و غفلت خط مشی­‌گذاران»، «ناکارآمدی سیستم خط مشی­‌گذاری» و «پیچیدگی و گستردگی مسئله فقر» مطرح شده­ و پس از آن با مراجعه به خبرگان و کسب آرای آنان، صحت فرضیه‌های تحقیق بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می­‌دهد که هر سه عامل فوق بر اثربخش نبودن عملکرد سیستم خط‌مشی­‌گذاری در زمینه فقرزدایی مؤثر بوده‌­اند، اما نقش و تأثیر مؤلفه «ناکارآمدی سیستم خط مشی­‌گذاری» بیش از دو عامل دیگر است.
واژگان کلیدی:
فقر ،فقرزدایی ،خط مشی گذاری عمومی ،سیاستگذاری دولتی ،لایحة فقرزدایی در ایران

ارسال پاسخ