09126522810

۲۲ دی ۱۳۹۶

مقاله: بررسی تاثیر ابعاد مدیریت كیفیت فراگیر و مدیریت منابع انسانی بر دلبستگی شغلی در سازمان تامین اجتماعی

/
دیدگاه0

بررسی تاثیر ابعاد مدیریت كیفیت فراگیر و مدیریت منابع انسانی بر دلبستگی شغلی در سازمان تامین اجتماعی؛ بهمن حاجی پور بلقیس باور صاد و سیروس ناصری زاده؛فصلنامه توسعه انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز دوشماره زمستان ۸۷ و بهار ۸۸

ارسال پاسخ