09126522810

۱۴ دی ۱۳۹۶

مقاله: الگوی پیشرانهای توسعه ارتباط سازمانهای دولتی با مردم در ایران

/
دیدگاه0

الگوی پیشرانهای توسعه ارتباط سازمانهای دولتی با مردم در ایران

نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ مبینی دهکردی، علی؛ آذر، عادل؛ مبصر، داریوش؛

مجله: مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی » تابستان ۱۳۹۲ – شماره ۱۱ علمی-پژوهشی ‏(۳۴ صفحه – از ۱۷۳ تا ۲۰۶)

ارسال پاسخ