09126522810

۱۱ دی ۱۳۹۶

مقاله: الگوی روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران

الگوی روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: میر محمدی، سید محمد؛ الوانی، سید مهدی؛ قربانی زاده، وجه الله؛ زینلی، حامد؛

مجله: پژوهش های مدیریت در ایران » تابستان ۱۳۹۴، دوره نوزدهم – شماره ۲ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۲۳ صفحه – از ۱۸۳ تا ۲۰۵)
در نظام جمهوری اسلامی ایران برغم تفکیک قوا این استقلال نسبی است . مساله ی مهم پشتیبانی متقابل بین نهادهای حاکمیتی است تا از یکسو بستر خدمت بیشتر به کشور فراهم شود و از دیگر سو مانع تعارض، تضاد و یا سرکشی فرا قانونی این نهادها بر یکدیگر گردد. عدم تعامل مناسب میان نهادهای حاکمیتی موجب بازیگری و معامله گری می شود و این یک فاجعه است . هدف اصلی دراین مقاله ترسیم الگوی مطلوب روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول قانون اساسی است . معیار اصلی که ضروری است در تدوین روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظر گرفته شود موضوع «نظارت و تعادل» است . لذا دراین تحقیق در راستای نیل به هدف اصلی تحقیق ، در مرحله نخست تلاش می شود مضامین دال بر روابط بین نهادهای حاکمیتی وفق قانون اساسی با استفاده از روش تحلیل محتوا تصریح شود و با کمک تکنیک دلفی براین سازوکار اجماع حاصل گردد. پس از تصریح وضعیت طبق قانون اساسی در ادامه مسائل یا معضلات فی مابین نهادهای حاکمیتی به منظور نیل به الگوی مطلوب تحقیق با بهرهگیری از رویکرد گروه کانونی بررسی گردید و در نهایت الگویی حاصل شد که بتواند از شفافیت بهتری از نظر سازوکار نظارت و تعادل در نهادهای حاکمیتی بر یکدیگر برخوردار باشد.

کلیدواژه ها :

حاکمیت ،تفکیک قوا ،پاسخگویی ،نظارت و تعادل

ارسال پاسخ