09126522810

۱۱ دی ۱۳۹۶

مقاله: الگوی اسلامی ایرانی اجرای خط‌ مشی‌های فرهنگی کشور و مقایسة تطبیقی آن با برخی الگوهای موجود داخلی و خارجی

الگوی اسلامی ایرانی اجرای خط‌ مشی‌های فرهنگی کشور و مقایسة تطبیقی آن با برخی الگوهای موجود داخلی و خارجی

نویسنده: خنیفر، حسین؛ الوانی، سید مهدی؛ حاجی ملامیرزایی، حمید؛

مجله: مدیریت فرهنگ سازمانی » پاییز ۱۳۹۴، دوره سیزدهم – شماره ۳ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۲۶ صفحه – از ۷۱۳ تا ۷۳۸)
با مطالعه و بررسی فرایند پیچیدة خط‌مشی‌گذاری فرهنگی کشور توسط نهادهای ذیربط، هنوز شاهد آسیب‌های فرهنگی و تحقق‌نیافتن کامل راهبردهای کلان در زمینة فرهنگ هستیم. این کاستی‌ها اغلب ما را به یک علت اساسی متوجه می‌کند و آن فقدان الگوی اجرای خط‌مشی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و فرهنگ اصیل ایرانی است. در این مقاله ابتدا مدل‌های اجرا در داخل و خارج کشور بررسی شده است، سپس، با رویکردی قیاسی این مدل‌ها با الگوی پیشنهادی اجرای خط‌مشی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقایسه شده است. این مدل با روش تحقیق کیفی داده‌بنیاد یا گراندد تئوری اجرا شده است. مؤلفه‌های این الگو مستخرج از مصاحبه‌های عمیق از نخبگان، خبرگان، مقام‌های ارشد خط‌مشی‌گذار و مجریان باتجربة کشور است. در نهایت، با کدگذاری حدود ۲۰۰ گزاره، ۴۹ مقولة اصلی احصا شد که در سه بعد کلی شبکة ذینفعان (شامل مردم، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و مؤسسات)، اجراپژوهی (شامل بسیج منابع، ابزارهای اجرا و رویکرد‌های اجرا)، و فضای ذهنی و ارزشی جامعه، تقسیم‌بندی و مرتبط شد.

کلیدواژه ها :

فرهنگ ،اجراپژوهی ،اجرای خط مشیهای فرهنگی ،خط مشیگذاری ،مدل های اجرا

ارسال پاسخ