09126522810

۱۰ دی ۱۳۹۶

مقاله: ارایه الگوی کرامت انسانی کارکنان در اسلام

مقاله: ارایه الگوی کرامت انسانی کارکنان در اسلام
نویسنده: فلسفی، علی؛ معمارزاده، غلامرضا؛ موسی خانی، محمد؛ الوانی، سید مهدی؛

مجله: مدیریت اسلامی » زمستان ۱۳۹۵ – شماره ۱۶ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۳۲ صفحه – از ۴۳ تا ۷۴)
این پژوهش کیفی با هدف غایی کشف و ارائه الگوی کرامت انسانی انجام شده است . به این منظور پژوهشگر پس از بررسی ٥٠ عنوان مقاله و کتاب مرتبط با حوزه کرامت انسانی و در باب مفاهیم مختلف دینی، حقوقی (اسلامی، بین المللی) و علمی و با به کارگیری رویکرد کیفی فراترکیب به تحلیل نتایج و یافته های پژوهشگران قبلی پرداخته است و با انجام دادن گامهای هفتگانه سندلوسکی و باروسو و ارزیابی روایی و پایایی آن الگوی پیشنهادی با ٣٢ شناسه ارائه شد. این الگو شامل چهار مقوله اصلی جسمی، ذهنی و روانی، عملکری و رفتاری است به گونه ای که مقوله اول شامل تندرستی، مقوله دوم شامل خوش بینی و روان درستی، مقوله سوم شامل نظم گرایی، انتقادپذیری، تعهد، استقلال و آزادی عمل و توانمندسازی و مقوله چهارم شامل عدالت و برابری، خوشرفتاری، حس همبستگی و به رسمیت شناختن در نظر گرفته شده است .

کلیدواژه ها :

کرامت انسانی ،اسلام و کرامت ،حضرت امام خمینی (ره ) ،روش فراترکیب در پژوهش ،الگوی کرامت انسانی

ارسال پاسخ