09126522810

۱۴ دی ۱۳۹۶

مقاله: ارائه چارچوبی برای نظام و محدوده خط‌مشی‌گذاری، ‌تصمیم‌گیری و عمل در فضای مجازی

/
دیدگاه0

ارائه چارچوبی برای نظام و محدوده خط‌مشی‌گذاری، ‌تصمیم‌گیری و عمل در فضای مجازی

نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ خنیفر، حسین؛ حاجی ملامیرزایی، حامد؛ میری، سید مهدی؛

مجله: راهبرد اجتماعی فرهنگی » تابستان ۱۳۹۳ – شماره ۱۱ ‏(۲۹ صفحه – از ۳۳ تا ۶۱)
چکیده:
فضای مجازی، امروز بخش بزرگی از زندگی ما را در بر گرفته است، هم تک تک آحاد جامعه از آن تاثیر پذیرفته و یا تاثیر می گذارند و هم حکومت ناگزیر از اخذ تصمیمات در مواجهه با آن است. آنچه در این مقاله پرداخته شده، شناخت محدوده ای است که در آن فعالی ت های فضای مجازی صورت می پذیرد. این محدوده حدود اختیار و عمل نهادهای دولتی متولی این حوزه، چارچوب فعالیت و رفتار موسسات و نهادهای خصوصی و نیز گستره رفتار افراد جامعه را به گونه ای که بتوان آن را « یک عمل یا تصمیم فضای مجازی » نامید، مشخص خواهد کرد. این محدوده در قالب یک مدل ارائه شده است.

کلیدواژه ها :

فضای مجازی ،خط مشی گذاری ،تصمیم گیری و نظام

ارسال پاسخ