09126522810

۱۷ خرداد ۱۳۹۷

رزومه دکتر حسن دانایی‌فرد: استاد دانشگاه تربیت مدرس

/
دیدگاه0

مشخصات عمومي:

O نام: حسن
O نام خانوادگي: دانایی‌فرد

سوابق تحصيلي:

Oكارشناسي مديريت بازرگاني دانشگاه اصفهان.
Oكارشناسي ارشد مديريت دولتي دانشگاه شهيد بهشتي تهران.
Oدكتري مديريت دولتي تطبيقي و توسعه دانشگاه علامه طباطبايي تهران

علائق آموزشي و پژوهشي:

الف) آموزشي:

۱- نظریه‌های سازمان و مديريت.
۲- نظریه‌های سازمان دولتي.
۳- مباني نظري و عملي پژوهش در مطالعات سازماني.
۴- خط‌مشی‌گذاری عمومي.
۵- مديريت دولتي تطبيقي.
۶- مباني فلسفي نظریه‌های سازمان و مديريت.
۷- مباني فلسفي نظریه‌های مديريت دولتي.
۸- مديريت توسعه.
۹- نظام‌های ملي نوآوري.
۱۰- نظریه‌پردازی در مديريت.

ب) پژوهشي:

۱- بازمهندسی فرآيندها.
۲- ارزيابي عملكرد.
۳- طراحي ساختار.
۴- طراحي نظام آموزشي.
۵- توسعه مديريت.
۶- نظام ملي نوآوري.
۷- برنامه‌ریزی استراتژيك.

سوابق ويژه:

Oبرگزیده دوره دكتري تخصصي مديريت در سال ۱۳۸۰ در سطح كشوري.
Oپژوهشگر نمونه سال ۱۳۸۰ دانشگاه علامه طباطبايي.
Oدريافت لوح تقدير مقاله برگزيده (سوم) كنفرانس بین‌المللی مديريت (تهران) آذر ۱۳۸۳٫
Oدريافت لوح تقدير استاد راهنماي نمونه، دانشگاه علوم انتظامي، آذر ۱۳۸۴٫
Oپژوهشگر برتر جشنواره کارآفرینی ملي كارآفريني۱۳۸۸ (رتبه دوم)”: نقش دولت در ارتقا کارآفرینی”.
Oپژوهشگر برتر۱۳۸۸ دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس٫
Oدارنده جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران (كتاب شايسته تقدير۱۳۸۸).

سوابق تدريس:

Oتدريس در مقاطع ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان از سال ۷۴-۱۳۶۷٫
Oتدريس در دانشگاه‌ها از سال ۱۳۷۶ تاكنون.

۱- دروس تدريسي در دوره دكتري:

Oفلسفه نظریه‌های مديريت و سازمان (۶ بار)
Oنقد و بررسي نظریه‌های مديريت و سازمان (۴بار)
Oفلسفه نظریه‌های مديريت دولتي (۳بار)
Oروش‌شناسی تحقيق (۶ بار)
Oنظریه‌های خط‌مشی‌گذاری عمومي (۵ بار)

۲- دروس تدريسي در دوره كارشناسي ارشد:

Oتئوري سازمان پيشرفته ( ۱۱بار)
Oروش پژوهش (۸ بار) (‌مشاهده طرح درس مقطع کارشناسی ارشد)
Oمديريت دولتي تطبيقي (۶ بار)
Oخط‌مشی‌گذاری عمومي (۶ بار) (‌مشاهده طرح درس کارشناسی ارشد)
Oمباني مديريت دولتي ( ۱بار)

۳- دروس تدريسي در دوره كارشناسي:

Oمباني سازمان و مديريت(۲ بار)
Oزبان تخصصي ( ۱بار)
Oمديريت منابع انساني ( ۱بار)
Oتحليل سيستمها ( ۱بار)

داور فصلنامه‌های علمي:

۱- مدرس دانشگاه تربيت مدرس٫
۲- دانش مديريت دانشگاه تهران.
۳- مطالعات مديريت دانشگاه علامه طباطبايي.
۴- دانشور دانشگاه شاهد.
۵- مديريت و توسعه موسسه تحقيقات وزارت نيرو.
۶- مجله علمي ـ پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان.
۷- مجله علمي ـ پژوهشي دانشگاه مازندران.
۸- فصلنامه علمي ـ پژوهشي برنامه‌ریزی آموزش عالي موسسه برنامه‌ریزی آموزش عالي.
۹- فصلنامه پيام مديريت دانشگاه شهيد بهشتي.
۱۰- مجله محیط‌شناسی دانشگاه تهران.
۱۱- فصلنامه علوم مديريت انجمن علوم مديريت ايران.
۱۲- فرهنگ مديريت دانشگاه قم پرديس٫
۱۳- مجله بین‌المللی علوم انساني تربيت مدرس٫
۱۴- مديريت تحول دانشگاه فردوسي مشهد.

عضويت در کمیته‌ها و شورا:

۱- عضو كميته تخصصي و گروه مديريت دانشگاه تربيت مدرس از سال ۱۳۸۲ تاكنون.
۲- شوراي پژوهشي مركز مطالعات مديريت و بهره‌وری ايران از سال ۱۳۸۲ تاكنون.
۳- شوراي علمي دبيرخانه دائمي اشتغال و نظام آموزش عالي از سال ۱۳۸۲ تاكنون.
۴- كميته تشكيلات و سازمان صداوسیمای جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۸۴-۱۳۸۳٫
۵- عضو هيأت تحريريه مجله علمي ـ پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان، ۱۳۸۴ تاكنون.
۶- مشاور علمي نشريه دانش سازماني، ۱۳۸۳ تاكنون.
۷- عضو شوراي كنترل استراتژيك برنامه افق رسانه صداوسیمای ج.ا.ا.، ۱۳۸۵-۱۳۸۵٫
۸- عضو شوراي پژوهشي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت از سال ۱۳۷۸ تاکنون.
۹- عضو هیأت تحريريه پژوهش‌های مديريت منابع انساني ـ دانشگاه امام حسين (ع).
۱۰- عضو شوراي پژوهشي دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس از سال ۱۳۸۸٫
۱۱- مدير گروه مديريت پروژه دانشگاه تربيت مدرس٫
۱۲- معاون آموزشي دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس٫

مقاله‌ها:

علمي – پژوهشي

 

۱- DanaeeFard, H.; Anvary Rostamy, Ali A. (2007). Promoting public trust in public organizations: Explaining the role of public accountability. Public Organization Review: A Global Journal, 7,
۳۳۱-۳۴۴.


۲- DanaeeFard, H.; Anvary Rostamy, Ali A. (2009). Shaping learning public organization: Explaining
the important of organizational cultures. Singapore Management Review, 31 (1).


۳- DanaeeFard, H. (٢٠٠٩). An administrative manifesto for survival in the Twenty-first century, Public
Administration Review, ١٠٢٥١٠٢٨.


۴- DanaeeFard, H.; Didehvar, F. (2009). The virtual governance networking as a transformer of public
policy model. Public organization Review: A Global Journal.


۵- DanaeeFard, H.; Abbasi, T.(2010 ). Questioning New Public Management: Reflection on Quality.
Journal of Economics,Finance and Administrative Sciences. ,8:72-83.


۶- DanaeeFard, H.; Anvary Rostamy, Ali A. (accepted). Political participation and political marketing.
European Journal of Scientific Research.


۷- DanaeeFard, H. (Submit). Research paradigms in public administration: A Comprehensive oreview.
Public Administration.


۸- DanaeeFard H., Mosabaki, A.; Abbasi, T.; Hasanpoor, A. (٢٠١٠ ). Strategic management in public
sector: reflections on its applicability in Iranian public organization, Public organization Review,.


۹- DanaeeFard, H. selseleh, M. (٢٠١٠ ). Measuring cycle of management knowledge: An evidence from
Iran. European journal of scientific research,vol(41),2:296-308.


۱۰- DanaaeeFard,H.,Gandeghi,g.,Nikraftar,t.(2010 ). Promoting horizontal government for implementation of public policy in Iran:reflection on barriers. Journal of Economics,Finance and Administrative Sciences,Issue 18:28-٣٩ .


۱۱- DanaeeFard,H.Islami,A.(2010). Discovering organizational indifference:a grounded Theory strategy . European journal of scientific research,vol(40),3:450-460.


۱۲-Danaeefard,H.,Farazmand,F.(in press). Is Religious Culture a Factor in Negotiation: A CrossCultural Comparison of Iran, Taiwan and The United States”.


۱۳-DanaeeFard,H.(2010 ). Good soldiers’ perceptions of organizational poliyics, understanding the relation between organizational citizenship behaviors and perceptions of organizational politics:evidence from iran.Journal of Economics,Finance and Administrative Sciences,Issue 19:146-161 .


۱۴-Danaeefard,H.Rabar Kelishoiand,E.Safari Kahreh,Mohmmad.(2010 ). Investigation the role of the political marketing in public policy making in Iran. Economics,Finance and Administrative Sciences,Issue 21:180-194.


۱۵- DanaeeFard,H. Rajabzadeh Ghatari,A. Hasiri,A.(2010). Employees Morale in Public Sector: Is Organizational Trust an Important Factor? European Journal of Scientific Research,46(3),٣٧٨-٣٩٠.


۱۶- DanaeeFard,H.Rajabzadeh Ghatari,A.Hasiri,A.(٢٠١٠ ). Organizational Trust in Public Sector:Explaining the Role of Managers’ Managerial Competency. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences ,٢٥،٢٩-٤٣. ienes


۱۷-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۴). استراتژي مبارزه با فساد اداري: آيا فناوري اطلاعات فساد اداري را كاهش می‌دهد؟ مـدرس، دوره نهـم،پياپي ۳۹، صص ۱۱۸- ۱۰


.۱۸-دانایی‌فرد، حـسن. (۱۳۸۴). تئوری پردازی با استفاده از رويكرد استقرايي: استراتژي مفهوم‌سازی تئـوري بنيـادي. دانـشور، سال دوازدهم، دوره جديد، شماره ۴، صص ۷۰-۵۷٫


۱۹-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۵). كنكاشي در فلسفه تئوري پيچيدگي: آيا علم پيچيدگي صبغه پست‌مدرنیسم دارد. مدرس، پيـاپي، ۴۶،صص ۱۲۰- ۱۷۱٫


۲۰-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۵). استراتژي تحول در بخش دولتي ايران: آيا مديريت دولتي نوين استراتژي مناسبي اسـت. دانـشور، سال سیزدهم، شماره ۱۷، صص ۱۲۰-۹۸٫


۲۱-دانایی‌فرد، حسن. بهاری فر، علي. (۱۳۸۵). توسعه نظریه‌ها در علم‌الاجتماع: ضرورت تدوين معيارهاي ارزيـابي توليـد علـم نظـري.مدرس، پياپي، ۴۶، صص ۱۰۲-۸۳


.۲۲-دانایی‌فرد، حسن. فروهي، مهشيد؛ صالحي، علي. (۱۳۸۶). ارتقاء کارآفرینی در ايران: تحليلي بر نقش دولـت، پژوهـشنامه بازرگـاني،شماره ۴۲، صص ۲۶۲- ۲۲۱٫


۲۳-دانایی‌فرد، حسن؛ الواني، سـيدمهدي. (۱۳۸۶). استراتژي استدلال استعارهاي در نظریه‌پردازی: شکل‌گیری تئوري جابه‌جایی مدیران دولتی، مدرس، دوره ۱۱، شماره ۳، صص ، ۱۵۱- ۱۲۱٫


۲۴-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۶). پارادایم‌های رقيب در علم سازمان و مديريت: پژوهشي تطبيقي بر هستی‌شناسی، شناخت‌شناسی و روش‌شناسی.دانشور، سال شانزدهم، شماره ۲۳، صص ۱۴۵- ۱۲۰


.۲۵-دانایی‌فرد، حـسن. (۱۳۸۷). همسازي پژوهش‌های كمي و كيفـي: معرفـي پژوهش‌های تركيبـي. فـصلنامه روش‌شناسی حـوزه دانشگاه.(۱۳)۵۳ صص ۳۵-۶۳


.۲۶-دانایی‌فرد، حـسن.(۱۳۸۷).ارتقاء دانش نافع در مطالعات سازمان و مديريت: تحليلي فرا تئوریک بر نظریه‌های سـازمان و مـديريت. فصلنامه روش‌شناسی حوزه و دانشگاه،(۱۴)۵۵ صص ۵۹-۸۴


.۲۷-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۳). اقتصاد دانش‌محور و حفظ تماميت نهادي دانشگاه. فـصلنامه پـژوهش و برنامه‌ریزی در آمـوزش عـالي. شماره پياپي ۳۳، صص ۱۹۳-


.۲۸-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۶). اصلاحات اداري در ايران: تحليلي بر کوچک‌سازی دولت. دانشور سـال پانزدهم،شـماره ۲۹، صص ۱۰۲-.۱۲


۳۰– دانایی‌فرد، حسن، مؤمني نونـا. (۱۳۸۷). تدوين نظريه رهبري اثربخش بر اساس نهج‌البلاغه: استراتژي نظريه داده بنيـاد، مطالعات انقلاب اسلامي، سال چهارم، شماره ۱۴، صص ۷۵- ۱۱۰٫


۳۱-خائف، احمدعلی، دانایی‌فرد، حسن؛ نوروزي، محمدتقی. (۱۳۸۸). نقش رهبري خدمتگزار در اثربخشي سازمان‌های دولتـي، مـدرس٫دوره سيزدهم، شماره دوم، صص ۶۵-۹۲٫-


دانایی‌فرد، حسن، رجب‌زاده ،علي، درويشي، آذر.(۱۳۸۹).تبيـين نقش شايستگي اخلاقي اسلامي و فرهنـگ خدمتگزاری در ارتقا پاسخگویی عمومي بیمارستان‌های دولتي. مجله اخلاق و تاريخ پزشکی. دوره سوم، شماره ۴، صص ۱-۱۴٫


۳۳- دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۷). روشش ناسی‌های نظریه‌پردازی در سازمان و مديريت: پژوهشي تطبيقـي. مـدرس،دوره سيزدهم،شـماره چهارم، صص ۱۶۵-۱۹۲٫


۳۴- دانایی‌فرد، حسن.(۱۳۸۸). موانع ذاتي و عرضي توليد دانش در علم انساني: رهنمودهايي براي ارتقاء ظرفيـت سياسـت ملـي علم ایران. فصلنامه سياست علم و فناوري. سال دوم، شماره ۱، صص ۱۶- ۱٫


۳۵- دانایی‌فرد،حسن.(۱۳۸۸).روش‌شناسی عمومي نظریه‌پردازی. فصلنامه روش‌شناسی علوم انساني، سال پانزدهم ،شماره ۵۸، صص ۷-۳۲


. ۳۶- دانایی‌فرد،حسن.(۱۳۸۸). تدوين چارچوب تدوين سياست ملي کارآفرینی كشور:چهارچوبی مفهـومي. توسـعه کارآفرینی،سـال دوم شماره ششم، صص ۱۲۵-۱۵۶٫ ۳۷-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۷). اعتماد به سازمان‌های دولتي: تبيين نقش مداخله‌گری رضايتمندي شهروندان. دانشور


۳۸-دانایی‌فرد، حـسن. (۱۳۸۷). بررسي رابطه بين انواع فرهنگ‌سازمانی و سازمان يادگيرنده: مطالعه موردي سازمان‌های خدمات عمومی شهر تهران. دانشور


۳۹-دانایی‌فرد، حسن؛ حضوري، محمدجواد؛ آذر، عادل؛ خداداد حسيني، سيد محمد؛ فروهي، مهـشيد. (۱۳۸۷). طراحي نظام‌ها و عملکرد سازمانی: پژوهشي كاربردي در بخش دولتي. دانش انتظامي.


۴۰- دانایی‌فرد، حسن؛ ثقفي، عماد (۱۳۸۷). اجراي خط‌مشی‌ها: نقش عقلانيت در مرحله تدوين خط‌مشی. مدرس (پذيرش).


۴۱- دانایی‌فرد، حسن؛ لطیفی میثم. (۱۳۸۸). تحليلي فلسفي از نظم و انضباط در سازمان. چشم‌انداز مديريت. (پذيرش).


۴۲- دانایی‌فرد، حسن؛ لطیفی میثم. (۱۳۸۸). گونه شناسي نظم و انضباط در سازمان. مدرس٫ (پذيرش).


۴۳- دانایی‌فرد، حسن؛ زنگویی نژاد، ابوذر. (۱۳۸۷). شایسته‌سالاری مـديريتي از نگـاه نهج‌البلاغه: اسـتراتژي تئـوري داده بنيـاد. دانشور.


(پذيرش).

۴۴–دانایی‌فرد، حسن؛ انواري رستمي، علی‌اصغر؛ بهاری فر، علي؛ فروهي، مهشيد؛ علي محمدلو، مسلم؛ (۱۳۸۷). پژوهـشي كـاربردي در بخش دولتي: چگونه سازمان جديد را طراحي كنيم. دانشور.


۴۵-دانایی‌فرد، حسن؛ بهاری فر، علي؛ صالحي، علـي. (۱۳۸۷). ارتقاء جايگاه صنعت برق در بين نخبگان و متخصصان جوياي كار: بررسی جذابیت سازماني صنعت برق. مدرس٫


۴۶–الهي، شعبان؛ دانایی‌فرد، حسن؛ عبدي. (۱۳۸۷). مدل پذيرش دولت الكترونيك. دانش سازماني.(پذيرش).


۴۷-دانایی‌فرد، حسن؛ خيرگو، منصور. (۱۳۸۷). پذيرش سیستم‌های اطلاعاتي. تبيين نقش فرهنگ نوآوري و جذابيت سازماني. مدرس٫


۴۸-دانایی‌فرد، حسن؛ آذر، عادل؛ صالحي، علي. (۱۳۸۷). قانون‌گریزی در ايران: تبيين نقش عوامل سياسي، اقتصادي، قانوني، مدیریتی و اجتماعي ـ فرهنگي.دانش انتظامي.

۴۹-دانایی‌فرد،حسن، پیش‌قدم، يونس٫(۱۳۸۸).ارتقا تعلق سازماني كاركنان ناجا: تبيين نقـش عوامـل درون‌سازمانی.فـصلنامه دانش انتظامی.

۵۰-دانایی‌فرد، حسن، رجب‌زاده علي، حصيري، اسـد.(۱۳۸۸). ارتقاي روحيه كاركنان در بخش دولتي: تبيين نقش شايستگي مديران و اعتماد درون‌سازمانی.دانش مديريت.

۵۱-دانایی‌فرد، حسن، رجب‌زاده، علي، نصيري، معصومه. (۱۳۸۸). ارتقاي آمادی استراتژيك در بیمارستان‌های دولتي و خصوصي: تبیین نقش چابكي سازماني و بهداشت رواني كاركنان.فصلنامه مديريت سلامت.

۵۲-دانایی‌فرد، حسن، حسيني، سيد يعقوب.(۱۳۸۸). تركيب عینیت و ذهنيت در سياسـت پژوهـي: تحليلـي بـر كـاربرد روش كيـو در سیاست‌گذاری علم ملي كشور. فصلنامه سياست علم و فناوري .

۵۳-دانایی‌فرد، حـسن، (۱۳۸۸). به‌سوی طراحي نظام ارزيابي عملكرد سياست ملي علم ايران: پيشنهاد مدلي بر اسـاس اندازه‌گیری “ارزش عمومي” سياست.فصلنامه سياست علم و فناوري.

۵۴-دانایی‌فرد، حسن. حصيري، اسد، صالحي، علي.(۱۳۸۸). شکل‌گیری سازمان يادگيرنده: بررسـي نقـش هـوش هيجـاني و فرهنـگ سازمان‌های. دانشور.

۵۵-دانایی‌فرد، حسن، طوفاني اويس٫(۱۳۸۸). ارتقاء مشاركت شهروندان: تبيين نقش بازاريابي سياسي.فصلنامه سياست.

۵۶-دانایی‌فرد، حسن؛ اسلامي، آذر؛ قربانی زاده، وجه اله. (۱۳۸۸).تئوريزه كردن پدیده‌های دروني در سازمان‌ها: تدوين نظريه بی‌تفاوتی سازمانی در دانشگاه علوم پزشكي. فصلنامه اصول بهداشت رواني. (در دست بررسي).

۵۷-دانایی‌فرد، حسن، هادوی‌نژاد، مصطفي. (۱۳۸۷). تحليلي بر مدل فرهنگ‌سازمانی شاين: پژوهشي تطبيقي. دانشور، (پذيرش).

۵۸-دانایی‌فرد، حسن؛ رجب‌زاده، علي؛ شهراسبي، ناصر. (۱۳۸۸). مدلي براي معماري سازماني، دانش مديريت، (در دست داوري).

۵۹-دانایی‌فرد، حسن؛ رهبر، احسان؛ صفري، حسين. (۱۳۸۸). بازاريابي سياسي خطمشيهاي عمومي در ايران، پژوهشنامه مديريت.

۶۰-دانایی‌فرد، حسن؛ رجب‌زاده، علي؛ درويـشي، آذر، (۱۳۸۸). ارتقاء پاسخگويي عمومي: تبيـين نقـش شايـستگي اخلاقـي و فرهنـگ خدمتگزاری.تاريخ و اخلاق پزشكي۱-۱۸٫

۶۱-دانایی‌فرد، حسن؛ فرار، صمد. (۱۳۸۸). ارتقاء نوآوري سازماني: بررسي نقش ارزش‌های مديريتي و جوسازمانی. پژوهـشنامه مدیریت دانشگاه زاهدان.

۶۲-دانایی‌فرد، حسن؛ ايزديار، فاطمه. (۱۳۸۸). توسعه کارآفرینی اجتماعي: بررسي هـوش هيجـاني و سـرمايه اجتمـاعي.مجلـه توسعه کارآفرینی.

۶۳-دانایی‌فرد، حسن، الواني، سید مهدی، آذر عادل، عباسي طيبـه.(۱۳۸۹).تبيين تغييرات خط‌مشی آموزش عالي بـا اسـتفاده از نظریه جریانات چندگانه كينگدون، سياست علم و فناوري. (پذيرش).

۶۴-دانایی‌فرد، حسن، آذر ،عادل، دیده‌ور، فاطمه.(۱۳۸۹).تدوين الگوي نهادينه كردن کارآفرینی در بخش كشاورزي توسـعه کارآفرینی.(پذيرش).

۶۵-. دانایی‌فرد، حسن، يعقوبي، نور محمد، شاكري، رؤیا.(۱۳۸۸). شناسايي عوامل مؤثر بر پذيرش خـدمات دفـاتر فنـاوري اطلاعـات و ارتباطات روستايي. فصلنامه جغرافيا و توسعه.(پذيرش).

۶۶-دانایی‌فرد،حسن،كاظمي، سيد حسين. (در دست داوري) ارتقاء پژوهش‌های تفسيري سـازماني: تحليلـي انتقـادي ـ فلـسفي بر پدیدار نگاری. روش‌شناسی حوزه و دانشگاه.

۶۷-دانایی‌فرد، حسن،