09126522810

۱۷ خرداد ۱۳۹۷

رزومه دکتر حسن دانایی‌فرد: استاد دانشگاه تربیت مدرس

/
دیدگاه0

مشخصات عمومي:

O نام: حسن
O نام خانوادگي: دانایی‌فرد

سوابق تحصيلي:

Oكارشناسي مديريت بازرگاني دانشگاه اصفهان.
Oكارشناسي ارشد مديريت دولتي دانشگاه شهيد بهشتي تهران.
Oدكتري مديريت دولتي تطبيقي و توسعه دانشگاه علامه طباطبايي تهران

علائق آموزشي و پژوهشي:

الف) آموزشي:

۱- نظریه‌های سازمان و مديريت.
۲- نظریه‌های سازمان دولتي.
۳- مباني نظري و عملي پژوهش در مطالعات سازماني.
۴- خط‌مشی‌گذاری عمومي.
۵- مديريت دولتي تطبيقي.
۶- مباني فلسفي نظریه‌های سازمان و مديريت.
۷- مباني فلسفي نظریه‌های مديريت دولتي.
۸- مديريت توسعه.
۹- نظام‌های ملي نوآوري.
۱۰- نظریه‌پردازی در مديريت.

ب) پژوهشي:

۱- بازمهندسی فرآيندها.
۲- ارزيابي عملكرد.
۳- طراحي ساختار.
۴- طراحي نظام آموزشي.
۵- توسعه مديريت.
۶- نظام ملي نوآوري.
۷- برنامه‌ریزی استراتژيك.

سوابق ويژه:

Oبرگزیده دوره دكتري تخصصي مديريت در سال ۱۳۸۰ در سطح كشوري.
Oپژوهشگر نمونه سال ۱۳۸۰ دانشگاه علامه طباطبايي.
Oدريافت لوح تقدير مقاله برگزيده (سوم) كنفرانس بین‌المللی مديريت (تهران) آذر ۱۳۸۳٫
Oدريافت لوح تقدير استاد راهنماي نمونه، دانشگاه علوم انتظامي، آذر ۱۳۸۴٫
Oپژوهشگر برتر جشنواره کارآفرینی ملي كارآفريني۱۳۸۸ (رتبه دوم)”: نقش دولت در ارتقا کارآفرینی”.
Oپژوهشگر برتر۱۳۸۸ دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس٫
Oدارنده جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران (كتاب شايسته تقدير۱۳۸۸).

سوابق تدريس:

Oتدريس در مقاطع ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان از سال ۷۴-۱۳۶۷٫
Oتدريس در دانشگاه‌ها از سال ۱۳۷۶ تاكنون.

۱- دروس تدريسي در دوره دكتري:

Oفلسفه نظریه‌های مديريت و سازمان (۶ بار)
Oنقد و بررسي نظریه‌های مديريت و سازمان (۴بار)
Oفلسفه نظریه‌های مديريت دولتي (۳بار)
Oروش‌شناسی تحقيق (۶ بار)
Oنظریه‌های خط‌مشی‌گذاری عمومي (۵ بار)

۲- دروس تدريسي در دوره كارشناسي ارشد:

Oتئوري سازمان پيشرفته ( ۱۱بار)
Oروش پژوهش (۸ بار) (‌مشاهده طرح درس مقطع کارشناسی ارشد)
Oمديريت دولتي تطبيقي (۶ بار)
Oخط‌مشی‌گذاری عمومي (۶ بار) (‌مشاهده طرح درس کارشناسی ارشد)
Oمباني مديريت دولتي ( ۱بار)

۳- دروس تدريسي در دوره كارشناسي:

Oمباني سازمان و مديريت(۲ بار)
Oزبان تخصصي ( ۱بار)
Oمديريت منابع انساني ( ۱بار)
Oتحليل سيستمها ( ۱بار)

داور فصلنامه‌های علمي:

۱- مدرس دانشگاه تربيت مدرس٫
۲- دانش مديريت دانشگاه تهران.
۳- مطالعات مديريت دانشگاه علامه طباطبايي.
۴- دانشور دانشگاه شاهد.
۵- مديريت و توسعه موسسه تحقيقات وزارت نيرو.
۶- مجله علمي ـ پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان.
۷- مجله علمي ـ پژوهشي دانشگاه مازندران.
۸- فصلنامه علمي ـ پژوهشي برنامه‌ریزی آموزش عالي موسسه برنامه‌ریزی آموزش عالي.
۹- فصلنامه پيام مديريت دانشگاه شهيد بهشتي.
۱۰- مجله محیط‌شناسی دانشگاه تهران.
۱۱- فصلنامه علوم مديريت انجمن علوم مديريت ايران.
۱۲- فرهنگ مديريت دانشگاه قم پرديس٫
۱۳- مجله بین‌المللی علوم انساني تربيت مدرس٫
۱۴- مديريت تحول دانشگاه فردوسي مشهد.

عضويت در کمیته‌ها و شورا:

۱- عضو كميته تخصصي و گروه مديريت دانشگاه تربيت مدرس از سال ۱۳۸۲ تاكنون.
۲- شوراي پژوهشي مركز مطالعات مديريت و بهره‌وری ايران از سال ۱۳۸۲ تاكنون.
۳- شوراي علمي دبيرخانه دائمي اشتغال و نظام آموزش عالي از سال ۱۳۸۲ تاكنون.
۴- كميته تشكيلات و سازمان صداوسیمای جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۸۴-۱۳۸۳٫
۵- عضو هيأت تحريريه مجله علمي ـ پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان، ۱۳۸۴ تاكنون.
۶- مشاور علمي نشريه دانش سازماني، ۱۳۸۳ تاكنون.
۷- عضو شوراي كنترل استراتژيك برنامه افق رسانه صداوسیمای ج.ا.ا.، ۱۳۸۵-۱۳۸۵٫
۸- عضو شوراي پژوهشي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت از سال ۱۳۷۸ تاکنون.
۹- عضو هیأت تحريريه پژوهش‌های مديريت منابع انساني ـ دانشگاه امام حسين (ع).
۱۰- عضو شوراي پژوهشي دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس از سال ۱۳۸۸٫
۱۱- مدير گروه مديريت پروژه دانشگاه تربيت مدرس٫
۱۲- معاون آموزشي دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس٫

مقاله‌ها:

علمي – پژوهشي

 

۱- DanaeeFard, H.; Anvary Rostamy, Ali A. (2007). Promoting public trust in public organizations: Explaining the role of public accountability. Public Organization Review: A Global Journal, 7,
۳۳۱-۳۴۴.


۲- DanaeeFard, H.; Anvary Rostamy, Ali A. (2009). Shaping learning public organization: Explaining
the important of organizational cultures. Singapore Management Review, 31 (1).


۳- DanaeeFard, H. (٢٠٠٩). An administrative manifesto for survival in the Twenty-first century, Public
Administration Review, ١٠٢٥١٠٢٨.


۴- DanaeeFard, H.; Didehvar, F. (2009). The virtual governance networking as a transformer of public
policy model. Public organization Review: A Global Journal.


۵- DanaeeFard, H.; Abbasi, T.(2010 ). Questioning New Public Management: Reflection on Quality.
Journal of Economics,Finance and Administrative Sciences. ,8:72-83.


۶- DanaeeFard, H.; Anvary Rostamy, Ali A. (accepted). Political participation and political marketing.
European Journal of Scientific Research.


۷- DanaeeFard, H. (Submit). Research paradigms in public administration: A Comprehensive oreview.
Public Administration.


۸- DanaeeFard H., Mosabaki, A.; Abbasi, T.; Hasanpoor, A. (٢٠١٠ ). Strategic management in public
sector: reflections on its applicability in Iranian public organization, Public organization Review,.


۹- DanaeeFard, H. selseleh, M. (٢٠١٠ ). Measuring cycle of management knowledge: An evidence from
Iran. European journal of scientific research,vol(41),2:296-308.


۱۰- DanaaeeFard,H.,Gandeghi,g.,Nikraftar,t.(2010 ). Promoting horizontal government for implementation of public policy in Iran:reflection on barriers. Journal of Economics,Finance and Administrative Sciences,Issue 18:28-٣٩ .


۱۱- DanaeeFard,H.Islami,A.(2010). Discovering organizational indifference:a grounded Theory strategy . European journal of scientific research,vol(40),3:450-460.


۱۲-Danaeefard,H.,Farazmand,F.(in press). Is Religious Culture a Factor in Negotiation: A CrossCultural Comparison of Iran, Taiwan and The United States”.


۱۳-DanaeeFard,H.(2010 ). Good soldiers’ perceptions of organizational poliyics, understanding the relation between organizational citizenship behaviors and perceptions of organizational politics:evidence from iran.Journal of Economics,Finance and Administrative Sciences,Issue 19:146-161 .


۱۴-Danaeefard,H.Rabar Kelishoiand,E.Safari Kahreh,Mohmmad.(2010 ). Investigation the role of the political marketing in public policy making in Iran. Economics,Finance and Administrative Sciences,Issue 21:180-194.


۱۵- DanaeeFard,H. Rajabzadeh Ghatari,A. Hasiri,A.(2010). Employees Morale in Public Sector: Is Organizational Trust an Important Factor? European Journal of Scientific Research,46(3),٣٧٨-٣٩٠.


۱۶- DanaeeFard,H.Rajabzadeh Ghatari,A.Hasiri,A.(٢٠١٠ ). Organizational Trust in Public Sector:Explaining the Role of Managers’ Managerial Competency. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences ,٢٥،٢٩-٤٣. ienes


۱۷-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۴). استراتژي مبارزه با فساد اداري: آيا فناوري اطلاعات فساد اداري را كاهش می‌دهد؟ مـدرس، دوره نهـم،پياپي ۳۹، صص ۱۱۸- ۱۰


.۱۸-دانایی‌فرد، حـسن. (۱۳۸۴). تئوری پردازی با استفاده از رويكرد استقرايي: استراتژي مفهوم‌سازی تئـوري بنيـادي. دانـشور، سال دوازدهم، دوره جديد، شماره ۴، صص ۷۰-۵۷٫


۱۹-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۵). كنكاشي در فلسفه تئوري پيچيدگي: آيا علم پيچيدگي صبغه پست‌مدرنیسم دارد. مدرس، پيـاپي، ۴۶،صص ۱۲۰- ۱۷۱٫


۲۰-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۵). استراتژي تحول در بخش دولتي ايران: آيا مديريت دولتي نوين استراتژي مناسبي اسـت. دانـشور، سال سیزدهم، شماره ۱۷، صص ۱۲۰-۹۸٫


۲۱-دانایی‌فرد، حسن. بهاری فر، علي. (۱۳۸۵). توسعه نظریه‌ها در علم‌الاجتماع: ضرورت تدوين معيارهاي ارزيـابي توليـد علـم نظـري.مدرس، پياپي، ۴۶، صص ۱۰۲-۸۳


.۲۲-دانایی‌فرد، حسن. فروهي، مهشيد؛ صالحي، علي. (۱۳۸۶). ارتقاء کارآفرینی در ايران: تحليلي بر نقش دولـت، پژوهـشنامه بازرگـاني،شماره ۴۲، صص ۲۶۲- ۲۲۱٫


۲۳-دانایی‌فرد، حسن؛ الواني، سـيدمهدي. (۱۳۸۶). استراتژي استدلال استعارهاي در نظریه‌پردازی: شکل‌گیری تئوري جابه‌جایی مدیران دولتی، مدرس، دوره ۱۱، شماره ۳، صص ، ۱۵۱- ۱۲۱٫


۲۴-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۶). پارادایم‌های رقيب در علم سازمان و مديريت: پژوهشي تطبيقي بر هستی‌شناسی، شناخت‌شناسی و روش‌شناسی.دانشور، سال شانزدهم، شماره ۲۳، صص ۱۴۵- ۱۲۰


.۲۵-دانایی‌فرد، حـسن. (۱۳۸۷). همسازي پژوهش‌های كمي و كيفـي: معرفـي پژوهش‌های تركيبـي. فـصلنامه روش‌شناسی حـوزه دانشگاه.(۱۳)۵۳ صص ۳۵-۶۳


.۲۶-دانایی‌فرد، حـسن.(۱۳۸۷).ارتقاء دانش نافع در مطالعات سازمان و مديريت: تحليلي فرا تئوریک بر نظریه‌های سـازمان و مـديريت. فصلنامه روش‌شناسی حوزه و دانشگاه،(۱۴)۵۵ صص ۵۹-۸۴


.۲۷-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۳). اقتصاد دانش‌محور و حفظ تماميت نهادي دانشگاه. فـصلنامه پـژوهش و برنامه‌ریزی در آمـوزش عـالي. شماره پياپي ۳۳، صص ۱۹۳-


.۲۸-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۶). اصلاحات اداري در ايران: تحليلي بر کوچک‌سازی دولت. دانشور سـال پانزدهم،شـماره ۲۹، صص ۱۰۲-.۱۲


۳۰– دانایی‌فرد، حسن، مؤمني نونـا. (۱۳۸۷). تدوين نظريه رهبري اثربخش بر اساس نهج‌البلاغه: استراتژي نظريه داده بنيـاد، مطالعات انقلاب اسلامي، سال چهارم، شماره ۱۴، صص ۷۵- ۱۱۰٫


۳۱-خائف، احمدعلی، دانایی‌فرد، حسن؛ نوروزي، محمدتقی. (۱۳۸۸). نقش رهبري خدمتگزار در اثربخشي سازمان‌های دولتـي، مـدرس٫دوره سيزدهم، شماره دوم، صص ۶۵-۹۲٫-


دانایی‌فرد، حسن، رجب‌زاده ،علي، درويشي، آذر.(۱۳۸۹).تبيـين نقش شايستگي اخلاقي اسلامي و فرهنـگ خدمتگزاری در ارتقا پاسخگویی عمومي بیمارستان‌های دولتي. مجله اخلاق و تاريخ پزشکی. دوره سوم، شماره ۴، صص ۱-۱۴٫


۳۳- دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۷). روشش ناسی‌های نظریه‌پردازی در سازمان و مديريت: پژوهشي تطبيقـي. مـدرس،دوره سيزدهم،شـماره چهارم، صص ۱۶۵-۱۹۲٫


۳۴- دانایی‌فرد، حسن.(۱۳۸۸). موانع ذاتي و عرضي توليد دانش در علم انساني: رهنمودهايي براي ارتقاء ظرفيـت سياسـت ملـي علم ایران. فصلنامه سياست علم و فناوري. سال دوم، شماره ۱، صص ۱۶- ۱٫


۳۵- دانایی‌فرد،حسن.(۱۳۸۸).روش‌شناسی عمومي نظریه‌پردازی. فصلنامه روش‌شناسی علوم انساني، سال پانزدهم ،شماره ۵۸، صص ۷-۳۲


. ۳۶- دانایی‌فرد،حسن.(۱۳۸۸). تدوين چارچوب تدوين سياست ملي کارآفرینی كشور:چهارچوبی مفهـومي. توسـعه کارآفرینی،سـال دوم شماره ششم، صص ۱۲۵-۱۵۶٫ ۳۷-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۷). اعتماد به سازمان‌های دولتي: تبيين نقش مداخله‌گری رضايتمندي شهروندان. دانشور


۳۸-دانایی‌فرد، حـسن. (۱۳۸۷). بررسي رابطه بين انواع فرهنگ‌سازمانی و سازمان يادگيرنده: مطالعه موردي سازمان‌های خدمات عمومی شهر تهران. دانشور


۳۹-دانایی‌فرد، حسن؛ حضوري، محمدجواد؛ آذر، عادل؛ خداداد حسيني، سيد محمد؛ فروهي، مهـشيد. (۱۳۸۷). طراحي نظام‌ها و عملکرد سازمانی: پژوهشي كاربردي در بخش دولتي. دانش انتظامي.


۴۰- دانایی‌فرد، حسن؛ ثقفي، عماد (۱۳۸۷). اجراي خط‌مشی‌ها: نقش عقلانيت در مرحله تدوين خط‌مشی. مدرس (پذيرش).


۴۱- دانایی‌فرد، حسن؛ لطیفی میثم. (۱۳۸۸). تحليلي فلسفي از نظم و انضباط در سازمان. چشم‌انداز مديريت. (پذيرش).


۴۲- دانایی‌فرد، حسن؛ لطیفی میثم. (۱۳۸۸). گونه شناسي نظم و انضباط در سازمان. مدرس٫ (پذيرش).


۴۳- دانایی‌فرد، حسن؛ زنگویی نژاد، ابوذر. (۱۳۸۷). شایسته‌سالاری مـديريتي از نگـاه نهج‌البلاغه: اسـتراتژي تئـوري داده بنيـاد. دانشور.


(پذيرش).

۴۴–دانایی‌فرد، حسن؛ انواري رستمي، علی‌اصغر؛ بهاری فر، علي؛ فروهي، مهشيد؛ علي محمدلو، مسلم؛ (۱۳۸۷). پژوهـشي كـاربردي در بخش دولتي: چگونه سازمان جديد را طراحي كنيم. دانشور.


۴۵-دانایی‌فرد، حسن؛ بهاری فر، علي؛ صالحي، علـي. (۱۳۸۷). ارتقاء جايگاه صنعت برق در بين نخبگان و متخصصان جوياي كار: بررسی جذابیت سازماني صنعت برق. مدرس٫


۴۶–الهي، شعبان؛ دانایی‌فرد، حسن؛ عبدي. (۱۳۸۷). مدل پذيرش دولت الكترونيك. دانش سازماني.(پذيرش).


۴۷-دانایی‌فرد، حسن؛ خيرگو، منصور. (۱۳۸۷). پذيرش سیستم‌های اطلاعاتي. تبيين نقش فرهنگ نوآوري و جذابيت سازماني. مدرس٫


۴۸-دانایی‌فرد، حسن؛ آذر، عادل؛ صالحي، علي. (۱۳۸۷). قانون‌گریزی در ايران: تبيين نقش عوامل سياسي، اقتصادي، قانوني، مدیریتی و اجتماعي ـ فرهنگي.دانش انتظامي.

۴۹-دانایی‌فرد،حسن، پیش‌قدم، يونس٫(۱۳۸۸).ارتقا تعلق سازماني كاركنان ناجا: تبيين نقـش عوامـل درون‌سازمانی.فـصلنامه دانش انتظامی.

۵۰-دانایی‌فرد، حسن، رجب‌زاده علي، حصيري، اسـد.(۱۳۸۸). ارتقاي روحيه كاركنان در بخش دولتي: تبيين نقش شايستگي مديران و اعتماد درون‌سازمانی.دانش مديريت.

۵۱-دانایی‌فرد، حسن، رجب‌زاده، علي، نصيري، معصومه. (۱۳۸۸). ارتقاي آمادی استراتژيك در بیمارستان‌های دولتي و خصوصي: تبیین نقش چابكي سازماني و بهداشت رواني كاركنان.فصلنامه مديريت سلامت.

۵۲-دانایی‌فرد، حسن، حسيني، سيد يعقوب.(۱۳۸۸). تركيب عینیت و ذهنيت در سياسـت پژوهـي: تحليلـي بـر كـاربرد روش كيـو در سیاست‌گذاری علم ملي كشور. فصلنامه سياست علم و فناوري .

۵۳-دانایی‌فرد، حـسن، (۱۳۸۸). به‌سوی طراحي نظام ارزيابي عملكرد سياست ملي علم ايران: پيشنهاد مدلي بر اسـاس اندازه‌گیری “ارزش عمومي” سياست.فصلنامه سياست علم و فناوري.

۵۴-دانایی‌فرد، حسن. حصيري، اسد، صالحي، علي.(۱۳۸۸). شکل‌گیری سازمان يادگيرنده: بررسـي نقـش هـوش هيجـاني و فرهنـگ سازمان‌های. دانشور.

۵۵-دانایی‌فرد، حسن، طوفاني اويس٫(۱۳۸۸). ارتقاء مشاركت شهروندان: تبيين نقش بازاريابي سياسي.فصلنامه سياست.

۵۶-دانایی‌فرد، حسن؛ اسلامي، آذر؛ قربانی زاده، وجه اله. (۱۳۸۸).تئوريزه كردن پدیده‌های دروني در سازمان‌ها: تدوين نظريه بی‌تفاوتی سازمانی در دانشگاه علوم پزشكي. فصلنامه اصول بهداشت رواني. (در دست بررسي).

۵۷-دانایی‌فرد، حسن، هادوی‌نژاد، مصطفي. (۱۳۸۷). تحليلي بر مدل فرهنگ‌سازمانی شاين: پژوهشي تطبيقي. دانشور، (پذيرش).

۵۸-دانایی‌فرد، حسن؛ رجب‌زاده، علي؛ شهراسبي، ناصر. (۱۳۸۸). مدلي براي معماري سازماني، دانش مديريت، (در دست داوري).

۵۹-دانایی‌فرد، حسن؛ رهبر، احسان؛ صفري، حسين. (۱۳۸۸). بازاريابي سياسي خطمشيهاي عمومي در ايران، پژوهشنامه مديريت.

۶۰-دانایی‌فرد، حسن؛ رجب‌زاده، علي؛ درويـشي، آذر، (۱۳۸۸). ارتقاء پاسخگويي عمومي: تبيـين نقـش شايـستگي اخلاقـي و فرهنـگ خدمتگزاری.تاريخ و اخلاق پزشكي۱-۱۸٫

۶۱-دانایی‌فرد، حسن؛ فرار، صمد. (۱۳۸۸). ارتقاء نوآوري سازماني: بررسي نقش ارزش‌های مديريتي و جوسازمانی. پژوهـشنامه مدیریت دانشگاه زاهدان.

۶۲-دانایی‌فرد، حسن؛ ايزديار، فاطمه. (۱۳۸۸). توسعه کارآفرینی اجتماعي: بررسي هـوش هيجـاني و سـرمايه اجتمـاعي.مجلـه توسعه کارآفرینی.

۶۳-دانایی‌فرد، حسن، الواني، سید مهدی، آذر عادل، عباسي طيبـه.(۱۳۸۹).تبيين تغييرات خط‌مشی آموزش عالي بـا اسـتفاده از نظریه جریانات چندگانه كينگدون، سياست علم و فناوري. (پذيرش).

۶۴-دانایی‌فرد، حسن، آذر ،عادل، دیده‌ور، فاطمه.(۱۳۸۹).تدوين الگوي نهادينه كردن کارآفرینی در بخش كشاورزي توسـعه کارآفرینی.(پذيرش).

۶۵-. دانایی‌فرد، حسن، يعقوبي، نور محمد، شاكري، رؤیا.(۱۳۸۸). شناسايي عوامل مؤثر بر پذيرش خـدمات دفـاتر فنـاوري اطلاعـات و ارتباطات روستايي. فصلنامه جغرافيا و توسعه.(پذيرش).

۶۶-دانایی‌فرد،حسن،كاظمي، سيد حسين. (در دست داوري) ارتقاء پژوهش‌های تفسيري سـازماني: تحليلـي انتقـادي ـ فلـسفي بر پدیدار نگاری. روش‌شناسی حوزه و دانشگاه.

۶۷-دانایی‌فرد، حسن، كاظمي، سید حسین. (در دست داوري) ضرورت بازگشت پژوهش‌های سازماني به عرصه زيست جهان: تحليلي بر مبانی فلسفي و تبيين روش‌شناسی پديدارشناسي سازماني. مدرس٫

۶۸-دانایی‌فرد، حسن، بابايي. توليد علم در حوزه علوم انـساني: تأملی بـر رويكـرد انديـشمندان اسـلام. روش‌شناسی حـوزه و دانشگاه.(در دست داوري). (۱۳۸۹)

۶۹٫دانایی‌فرد، حسن، نوري، علي.گفتماني بر تحليل گفتمان در مطالعـات سـازماني: تأملی بـر مبـاني نظـري و اسـلوب اجـرا. مجله روش‌شناسی حوزه و دانشگاه. .(۱۳۸۹)

۷۰٫دانایی‌فرد، حسن، هادوی نژاد، مـصطفي،پويايي. سازگاري منافقانه سازماني: نگاهي نـو بـه مقاومـت در پنهـان خودآگـاه در برابر تغییر.مدرس(در دست داوري،۱۳۸۹)

۷۱-دانایی‌فرد، حسن، پناهي، بلال. (۱۳۸۹). جو سكوت سازماني، رفتار سكوت و نگرش‌های شـغلي كاركنـان سازمان‌های دولتـي:پژوهشي كمي. مجله تحول سازماني فردوسي مشهد.(در دست داوري).

۷۲-دانایی‌فرد، حسن، فاني اصـغر، حـسيني، سـيد يعقـوب.(۱۳۸۹).اندازه‌گیری ظرفيـت حاكميـت: مفـاهيم، مـدل و روش اندازه‌گیری.مدرس(در دست داوري).

۷۳- دانایی‌فرد، حسن، سالاري، محمدعلي. (۱۳۸۹).آن‌سوی دانش و تجربه:تحليلي بر حكمت مديريتي در ناجا. دانش انتظامي

۷۴٫ دانایی‌فرد، حسن، جندقي، غلامرضا، نیک‌رفتار، طيبه.( ۱۳۸۹). گونه شناسي دولت افقي در ايران.چشم‌انداز مديريت.(پذيرش). ۲-۸٫ علمي – ترويجي:

۷۵-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۳). الزامات عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات: نظریه‌پردازی در مديريت دولتي. دانش مديريت، سـال هفـدهم– شماره ۶۴- صص ۸۱- ۶۱٫

۷۶-دانایی‌فرد، حسن؛ خداداد حسيني، سيد حميد. (۱۳۸۳). چارچوب‌های نهادي در نظام ملي نوآوري: رويكردهاي تطبيقـي بـه نقـش دولت و مديريت دولتي. مطالعات مديريت، شماره ۴۴، ۴۳، صص ۹۴-۶۹٫

۷۸-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۲). تئوري عامه در مديريت دولتي: پیش‌شرط‌‌های تدوين تئوري عامه. مطالعات مـديريت، شـماره ۳۸ و ۳۷،صص ۱۸۰-۱۴۹

۷۹- دانایی‌فرد، حسن؛ فقهي، ابوالحسن. ( ۱۳۸۰). مديريت دولتي در بستر جهاني: پر كردن شکاف‌های تئـوري و عمـل بـين کشورهای غربی و غیرعربی. مطالعات مديريت، شماره ۳۲ و ۳۱، صص ۵۲- ۲۵٫

۸۰-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۴). ارتقاء مديريت توسعه استاني: ضرورت تدوين چارچوب سنجش دانش‌محوري اقتصاد استاني. مديريت و توسعه، دوره هفتم، شماره ۲۵، صص ۴۳- ۳۰٫

۸۱-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۴). پيوستگي مردم و حكومت در سند چشم‌انداز كشور: تبيين نقش مديريت دولتي رای‌زنانه در ايران. کمال مدیریت، سال سوم، شماره ۹و۸، صص ۱۱۸-۹۷٫

۸۲-دانایی‌فرد، حسن. ( ۱۳۸۱). اعتماد به دولت: بازتابي از عملكرد نظام خدمات عمومي. مديريت و توسعه، دوره چهارم، شماره ۱۳، صص.۴۱ -۵۷

۸۳-دانایی‌فرد، حسن. ( ۱۳۸۱). بازمهندسی فرآيندهاي كاري در سازمان‌های دولتي: ضرورتي اجتناب‌ناپذیر در بخـش دولتـي. فرآیند مدیریت و توسعه، شماره ۵۵، صص ۲۳-۱۶

۸۴-الواني، سيد مهدي؛ دانایی‌فرد، حسن؛ دوره سوم، شماره ۱۲٫ ( ۱۳۸۱). اقدام پژوهي و كاربرد آن در تحقيقـات سـازمان و مـديريت. مديريت و توسعه، دوره سوم، شماره ۱۲٫

۸۵-دانایی‌فرد، حـسن. (۱۳۸۲). پاسخگويي در سازمان‌های دولتي: آيا تكنولوژي اطلاعات پاسخگويي را افـزايش می‌دهد؟ مـديريت و توسعه، دوره چهارم، شماره ۱۶، صص ۹۱- ۷۱

۸۶-دانایی‌فرد، حسن؛ خداداد حسيني، سيد حميـد. (۱۳۸۳). طراحي نظام ملي نوآوري كشور؛ ضرورت‌ها و چالش‌ها. مـديريت و توسـعه،دوره پنجم، شماره ۲۰، صص ۳۱-۸

۸۷-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۴). ارتقاء عملكرد نظام ملي نوآوري كشور: چارچوب سنجش ظرفيت نوآوري ملي. فصلنامه مطالعات اقتصاد و مديريت،شماره ۱، صص ۱۱۴-۹۷

۸۸-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۲). نظام ملي نوآوري: آيا الگوبرداري راه‌کار مناسبي براي كشور است؟ مطالعات مـديريت، شـماره ۴۰و ۳۹،صص ۲۷۲-۲۴۵٫

۸۹-الواني، سيد مهدي؛ دانایی‌فرد، حسن. ( ۱۳۸۰). مديريت دولتي و اعتماد عمومي. دانش مديريت، سـال چهـاردهم، شـماره ۵۵ صص.۵-۲۸

۹۰-دانایی‌فرد، حسن؛ سيد مجتبي امامي. (۱۳۷۸). استراتژي پژوهش كيفي: كاربرد تئوري سازي داده بنياد، انديشه مديريت.

۹۱-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۶). ارتقاء روايي و پايايي در پژوهش‌های كيفي: تأملی بر استراتژی‌های مميزي پژوهش. مجله علمـي ـ پژوهشی اقتصاد و مديريت

۹۲-دانایی‌فرد، حسن، رجب‌زاده، علي، حصيري، اسد. (۱۳۸۸). ارتقاي اعتماد درون‌سازمانی در بخش دولتي :بررسـي نقـش شایستگی مدیریتی مديران. پژوهش‌های مديريت، سال دوم، شماره چهارم، صص ۹۰-۵۹٫

۹۳-نظریه‌پردازی در مديريت: ارزيابي سهم تئوريك مطالعات سازماني. دانش مديريت، شماره ۴۶، صص ۳۰-۳

۹۴-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۵). كنترل فساد اداري: اصلاح مديريت دولتي يا راهبرد ملي پيـشگيري از فـساد. مـديريت و توسـعه، دوره هفتم، شماره ۲۸٫

۹۵-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۷۷). تصمیم‌گیری از نگاه نظريه آشوب. تحول اداري، شماره ۴۲، صص ۵۸-۴۵

۹۶-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۷۷). مبارزه با كاغذبازي در بخش دولتي. تحول اداري، ۵۲، صص ۴۶-۳۷

۹۷-دانایی‌فرد، حسن. الواني، سيد مهدي. (۱۳۷۸). مديريت كيفيت جامع و پرسش‌های بی‌پاسخ. فصلنامه مجتمع آموزش عالي قم. شماره۵، صص ۵۹-۴۶

۹۸-دانایی‌فرد، حسن؛ الواني، سيد مهدي. ( ۱۳۸۰). تئوري انتقادي و مديريت دولتي مطالعات مديريت. شماره ۳۲، صص ۱۱۳-۹۸٫

۹۹- دانایی‌فرد، حسن.(۱۳۸۷).بازسازي استراتژيك مديريت دولتي ايران. مديريت و توسعه.

۱۰۰- دانایی‌فرد، حسن، امامي سيد مجتبي.(۱۳۸۷). نظريه داده بنيد. انديشه مديريت.

۱۰۱-دانایی‌فرد ،حسن، يعقوبي، نورالدین شاکری، ليلا.( ۱۳۸۸) پذيرش فناوري اطلاعات در شرکت‌های كوچك و متوسط با تأکید بر نقش شاخص‌های آمادگي الكترونيكي. سال يازدهم، شماره۴، فصلنامه علمي، ترويجي مديريت و توسعه۳ ، زمستان۱۳۸۸۳-۸٫ ترجمه:

۱۰۲-دانایی‌فرد، حسن؛ فروهي، مهـشيد. (۱۳۸۴). تغيير شايستگي مديران دولتي: تنش در تعهـد (نوشـته تـورو ويـرنن). گزیده مدیریت دولتي، سال اول، شماره دوم، صص ۳۳-۲۴٫

۱۰۳- دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۵). در جستجوي يك پارادايم مديريت دولتي: مصباح، دوره ۲۹٫ صص ۶۵- ۴۰

۱۰۴- دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۷۵). روحيه مديريت دولتي. شماره ۳۵٫ صص ۶۴-۵۶

۱۰۵-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۴). جهانی‌سازی، خصوصی‌سازی و آينده حاكميت مدرن به يـك ارزيـابي انتقـادي. گزيـده مدیریت دولتی. سال اول، شماره چهارم، صص ۲۶-۴٫

۱۰۶ -دانایی‌فرد، حسن؛ زاهدي، شمس‌السادات. ( ۱۳۸۰). مديريت توسعه پايدار. مطالعات مديريت. شماره ۳۶، ص ۷۰۹٫

کتاب‌ها: ۱-۹٫

تأليف

۱- داناي فرد، حسن. (۱۳۸۷). چالش‌های مديريت دولتي ايران. تهران: انتشارات سمت. ۲- دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۷). نظریه‌پردازی: مباني و روش‌شناسی‌ها، تهران: انتشارات سمت.

۳- دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۷). نظریه‌پردازی: استراتژی‌ها و نظریه‌پردازی. تهران: انتشارات سمت.

۴- دانایی‌فرد، حسن؛ الواني، سيد مهدي؛ آذر، عادل. (۱۳۸۷). روش‌شناسی پژوهش كمي در مديريت: رويكردي جامع٫ تهران: انتشارات صفار

۵- دانایی‌فرد، حسن؛ الواني، سيد مهدي.(۱۳۸۸).مقدمه‌ای بر فلسفه نظريه مديريت دولتي. تهران، انتشارات صفار.

۶- دانایی‌فرد، حسن. الواني، سيد مهدي. (۱۳۸۷). گفتارهاي در فلسفه نظریه‌های سازمان و مديريت. چاپ دوم. تهران: انتشارات صفار

۷- دانایی‌فرد، حسن، الواني، سيد مهدي. (۱۳۸۷). تئوري نظم در بی‌نظمی و مديريت. چاپ چهارم. تهران: انتشارات صفار.

۸- دانایی‌فرد، حسن؛ ونوس، داور. (۱۳۸۶). فرهنگ جامع مديريت. چاپ چهارم. تهران: انتشارات صفار.

۹- دانایی‌فرد، حسن؛ الواني، سيد مهدي، آذر، عادل (۱۳۸۶). روش‌شناسی پژوهش كيفي در مديريت: تهران انتشارات صفار.

۱۰- دانایی‌فرد، حسن؛ فقيهي، ابوالحسن. (۱۳۸۵). بوروكراسي و توسعه در ايران: نگاهي تاريخي- تطبيقي. تهران: موسسه خدمات فرهنگي رسا.

۱۱- دانایی‌فرد، حسن؛ دري، بهروز٫ (۱۳۷۷). مروري بر مدل‌ها و مسائل پژوهش عملياتي. تهران: انتشارات صفار.

۱۲- دانایی‌فرد، حسن؛ الواني، سيد مهدي.(۱۳۸۸).مباحث مديريت دولتي. تهران انتشارات علمي فرهنگي.

۱۳- دانایی‌فرد، حسن؛ الواني، سيد مهدي.(۱۳۸۸).نظریه‌های مديريت دولتي. .تهران انتشارات علمي فرهنگي.

۱۴- دانایی‌فرد حسن.(آماده چاپ).نهضت‌های مديريتي در بخش دولتي. تهران، نشر مهربان.

۱۵- دانایی‌فرد ؛حسن، عليزاده، محسن.(۱۳۸۸). مديريت دولتي نوين: رويكردي انتقادي، تهران نشر مهربان.

۱۶- دانایی‌فرد، حسن، اسلامي، آذر.(آماده چاپ) نظريه داده بنياد در عمل: ساخت نظريه بی‌تفاوتی سازماني.تهران:دانشگاه امام صادق.

۱۷- دانایی‌فرد، حسن،كاظمي، سيد حسين.(۱۳۸۹).پژوهش‌های تفسيري در مطالعات سازمان: پديدارشناسي و پديد انگـاري.تهـران:انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

۲-۹٫ ترجمه:

۱- دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۶). تئوري سازمان: مدرن، نمادين ـ تفسيري، پست‌مدرن. (نوشته ماري جو هچ). چاپ چهارم. تهران: انتشارات افكار

۲- دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۸). تئوري سازمان: مدرن، نمادين ـ تفسيري، پست‌مدرن. (نوشته ماري جو هچ و كانيف).. تهران: انتشارات افكار.

۳- دانایی‌فرد، حسن؛ الواني، سيد مهدي. (۱۳۸۶). تئوري سازمان (نوشته استيفن رابينز)، چاپ بيست هشتم. تهران: انتشارات صفار.

۴- دانایی‌فرد، حسن؛ الواني، سيد مهدي. (۱۳۸۵). مديريت تحول سازمان (نوشته فرنچ و وندال) ، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات صفار.

۵- دانایی‌فرد، حسن؛ الواني، سيد مهدي (۱۳۸۲). نظریه‌های سازمان دولتي (نوشته رابرت بي دنهارت) چاپ دوم. تهران: انتشارات صفار

۶- دانایی‌فرد، حسن؛ الواني- سيد مهدي؛ آذر، عـادل. (۱۳۸۵). روش‌شناسی پژوهش كمي در مديريت: رويكرد جـامع (ترجمـه و تألیف). چاپ دوم. تهران: انتشارات صفار

۷- دانایی‌فرد، حسن؛ الواني، سيد مهدي ( ۱۳۸۰). مديريت تعارض. چاپ سوم. تهران: انتشارات موسسه تحقيقات وزارت نيرو

۸- دانایی‌فرد، حسن؛ الواني، سيد مهدي. (۱۳۷۸). آينده كار. تهران: نشر ني.۹- دانایی‌فرد، حسن؛ زاهدي، شمس‌السادات ( ۱۳۸۰). مديريت در عرصه بین‌الملل (نوشته رادريگز). چاپ اول، تهران: انتشارات صفار.

۱۰- نيومن، لاورنس٫(۱۳۸۹).شیوه‌های پژوهش اجتماعي: رویکردهای كيفي و كمـي. ترجمـه حـسن دانایی‌فرد و سـيد حـسين كاظمي.تهران: نشر مهربان

.۱۱- مكولي، جان، دبرلي، ژواني، جانسون، فيل.(آماده چاپ).نظريه سازمان: نگاه‌ها و چالش‌ها (جلد۱)..ترجمه حـسن دانایی‌فرد و سید حسين كاظمي. تهران:انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

.۱۲- مكولي، جان، دبرلي، ژواني، جانسون، فيل.(آماده چاپ). نظريه سازمان: نگاه‌ها و چالش‌ها (جلد۲). ترجمه حـسن دانایی‌فرد و سید حسين كاظمي.تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).

۱۳- ون دي ون، آندرو (آماده چاپ). روش‌شناسی نظریه‌پردازی ون دي ون:پژوهش مـشاركتي: رهنمـودي بـراي پژوهش‌های سازمانی و اجتماعي. ترجمه حسن دانایی‌فرد. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).

۳-۹٫كتب ويرايش شده:

۱- راهبرد در انديشه نظریه‌پردازان، دكتر حسين رحمان سرشت،۱۳۸۱

۱۰٫طرح‌های پژوهش:

۱-۱۰٫طرح‌های پژوهشي انجام‌شده ردیف نام طرح پژوهشي نام كارفرما مجري نوع همكاري

۱ بررسي نظام آموزشي بانك رفاه بانك رفاه مركز مطالعات مديريت و بهره‌وری ايران مدير پروژه

۲بررسي ساختار سازماني بانك رفاه بانك رفاه مركز مطالعات مديريت و بهره‌وری ايران مدير پروژه ۳ بررسي نظام تصمیم‌گیری بانك رفاه بانك رفاه مركز مطالعات مديريت و بهره‌وری ايران مدير پروژه

۴بازمهندسي ساختار و فرآيندهاي وزارت امور خارجه وزارت امور خارجه مركز مطالعات مديريت و بهره‌وری ايران همكار۵ بازمهندسی ساختار و فرآيندهاي وزارت كار و امور اجتماعي وزارت كار و امور اجتماعي مركز مطالعات مديريت و بهره‌وری ايران همكار

۶طرح ارتقاء منزلت كاركنان دولت سازمان امور اداري و استخدامي مركز مطالعات مديريت و بهره‌وری ايران همكار

۷طرح پرورش نيروي مستعد مديريتي سازمان امور اداري و استخدامي مركز مطالعات مديريت و بهره‌وری ايران همكار۸

طراحي ساختار ستاد بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي بنياد مستضعفان و جانبازان مركز مطالعات مديريت و بهره‌وری ايران مدير گروه

۹طرح جامع كارورزي فارغ‌التحصیل دانشگاهي وزارت صنايع مركز مطالعات مديريت و بهره‌وری ايران همكار ردیف نام طرح پژوهشي نام كارفرما مجري نوع همكاري

۱۰ طرح تعيين شاخص‌های عملكرد ناجا نيروي انتظامي نيروي انتظامي مركز مطالعات مديريت و بهره‌وری ايران مدير گروه

۱۱طراحي ساختار مجدد وزارت راه و ترابري وزارت راه و ترابري مركز مطالعات مديريت و بهره‌وری ايران مدير گروه

۱۲علل اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي قانون‌گریزی در ايران دانشگاه تربيت مدرس مركز مطالعات مديريت و بهره‌وری ايران مدير گروه

۱۳آنكوباتورها سازمان بهزيستي مركز مطالعات مديريت و بهره‌وری ايران مدير گروه

۱۴مستندسازی تجارب مديران مركز آموزش مديريت دولتي مركز مطالعات مديريت و بهره‌وری ايران همكار اصلي

۱۵تدوين سرفصل‌های درس کارآفرینی مركز کارآفرینی دانشگاه مركز مطالعات مديريت و بهره‌وری ايران مدير پروژه

۱۶ تدوين سند ملي علم نوآوري، تكنولوژي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مركز مطالعات مديريت و بهره‌وری ايران مدير پروژه

۱۷طراحي ساختار سازماني سازمان هواپيمايي كشوري و شرکت‌های فرودگاه‌های کشور شرکت فرودگاه‌های كشور مركز مطالعات مديريت و بهره‌وری ايران مدير گروه

۱۸ سازمان و روش توسعه و بهنگام سازي استانداردهاي مديريت پروژه شركت توسعه مديريت پتروشيمي مركز مطالعات مديريت و بهره‌وری ايران مدير گروه

۱۹طراحي رشته مديريت پژوهش دانشگاه تربيت مدرس مركز مطالعات مديريت و بهره‌وری ايران مدير پروژه ۲۰

نقش دولت در ارتقاء کارآفرینی مركز کارآفرینی دانشگاه تربيت مدرس مركز مطالعات مديريت و بهره‌وری ايران مدير پروژه

۲۱طراحي نظام علمي ـ كاربردي كشور وزارت علوم مركز مطالعات مديريت و بهره‌وری ايران مدير گروه

۲۲- طرح ديدگاه نخبگان نسبت به صنعت برق كشور توانير مركز مطالعات مديريت و بهره‌وری ايران مدير پروژه

۲۳ برنامه‌ریزی استراتژيك صندوق بازنشستگي سازمان صداوسیما صندوق بازنشستگي صداوسیما مركز مطالعات مديريت و بهره‌وری ايران مدير پروژه

۲۴برنامه‌ریزی استراتژيك دانشگاه تربيت مدرس دانشگاه تربيت مدرس مركز مطالعات مديريت و بهره‌وری ايران مدير گروه

۲۵آسیب‌شناسی ساختار سازماني بانك مسكن بانك مسكن مركز مطالعات مديريت و بهره‌وری ايران مدير گروه

۲۶ طراحي ساختار شركت برق منطقه‌ای خوزستان شركت برق منطقه‌ای خوزستان مركز مطالعات مديريت و بهره‌وری ايران مدير گروه

۲- ۱۰٫طرح‌های پژوهشي در دست انجام ردیف نام طرح پژوهشي نام كارفرما مجري نوع همكاري

۲۷ طرح استراتژيك بانك توسعه صادرات ايران بانك توسعه صادرات ايران مركز مطالعات مديريت و بهره‌وری ايران مدير پروژه

۲۸ طرح استراتژيك شركت سپاهان باطري شركت سپاهان باطري مركز مطالعات مديريت و بهره‌وری ايران مدير پروژه

۱۱٫ سمينارها، کنگره‌ها و کارگاه‌ها:

۱ نقش دولت در ارتقاء کارآفرینی (همايش) دانشگاه خلیج‌فارس/بوشهر/خرداد/ ۱۳۸۱

۲ نظام ملي نوآوري: آيا الگوبرداري راه‌کار مناسبي است؟ اصفهان

 

ارسال پاسخ